Del III | Resultater, aktiviteter og framtidsutsikter

D.4.1.1

Landtransport på vei mot lavutslippssamfunnet – bidrag i 2021

Transport har en nøkkelrolle i realiseringen av lavutslippssamfunnet, og Enova har fokus på landtransport. Vi har et spesielt fokus på følgende områder:

Transportsektoren står for nesten en tredjedel av Norges klimagassutslipp, og to tredjedeler av de ikke-kvotepliktige utslippene. Samtidig indikerer framskrivninger i NTP 2022-2033 at transportomfanget i Norge vil fortsette å øke i årene som kommer. Disse utviklingstrekkene gjør at det er nødvendig å elektrifisere og fase inn nullutslippsløsninger innenfor sektoren.

Prioriteringer 2021

Enova har i 2021 delt ut prosjektstøtte på nærmere 810 millioner kroner innenfor satsingsområdet batterielektriske løsninger på land. Støtten er tildelt gjennom 5 støtteprogrammer som favner støtte til elektriske kjøretøy eller anleggsmaskiner og infrastruktur til hurtigladere for elbil og fylkeskommunale transporttjenester.

Hvor står vi nå

Batterielektrifisering av landtransporten omfatter et bredt spekter av nullutslippsløsninger. Batterielektrifisering er fortsatt umoden teknologi i noen segment. Her ligger behovet i å få realisert de første løsningene og oppnå driftserfaring og læringseffekt. I mer modne segment ligger behovet i å oppnå ytterligere markedsutvikling, for å stimulere videre utvikling av tilbudet i form av bedre ytelse og/eller kostnadsutvikling. Her kan Enova forberede markedet på en storskala utrulling av batterielektriske løsninger. ​

Markedet for batterielektriske løsninger i landtransport er i kontinuerlig vekst. I 2021 har andelen elektriske personbiler økt med omtrent 10 prosent  fra foregående år. Også i de tyngre kjøretøyssegmentene er utviklingen i gang, godt hjulpet av internasjonale krav til utslippsgrenser for CO2 i produksjonen av nye kjøretøy. Med denne tidligintroduksjonen vil markedsaktørene i løpet av 2021 og kommende år kunne få viktig driftserfaring og læringseffekt for fremtidig vekst. Veigående landtransport har i løpet av 2021 tatt viktige steg for tilrettelegging av storskala markedsintroduksjon. Ikke-veigående kjøretøy ligger noe lenger bak i denne løypa.

Enovas bidrag

Enova har gjennom året 2021 prioritert betydelige midler til å styrke etterspørselen etter batterielektriske løsninger på land gjennom å støtte introduksjon av nullutslippskjøretøy. Dette utgjør et viktig bidrag for å oppnå en ønsket markedsutvikling fremover. I 2021 er det etablert over 20 ladestasjoner for elbil i Troms og Finnmark med støtte fra Enova, i tillegg er det gitt tilsagn til etableringer i 2021 som vil gjøre det mulig å kjøre elektrisk langs kystriksveien i kommende år. En viktig milepæl er nådd for elektrifisering av bybusser: ved avvikling av støtte til fylkeskommunale og kommunale transporttjenester i 2021 var andelen nyregistrerte nullutslippsbusser i overkant av 30 prosent. Med Enovas støtte til piloter på utslippsfrie bygge- og anleggsplasser initieres det nå viktige prosjekter som skal bidra til å løse opp i avgjørende barrierer, for å oppnå mål for batterielektrifisering innen anleggssektoren.

Biomasse kan brukes til mye, for eksempel som mat, fôr, materialer og som råstoff inn til kjemisk industri. I tillegg kan biomasse nyttes til energiformål. Bærekraftig biomasse er en begrenset ressurs og det er derfor viktig med en effektiv utnyttelse av ressursen, samt å sikre sirkulærøkonomiske prinsipper for utnyttelsen. Legger en disse prinsippene til grunn så er det ønskelig at biomasse, i form av avfall og rester, utnyttes til produksjon av flytende biodrivstoff og biogass. Enova ønsker å bidra til at produksjonen av biogass og flytende biodrivstoff blir kostnadseffektiv, og i større grad konkurransedyktig mot tilsvarende fossile produkter. Dette kan bane vei for økt produksjon og bruk av slike drivstoff for eksempel i transportsektoren, og videre bidra til grønne produkter i lavutslippssamfunnet.

Prioriteringer 2021

Enova har i 2021 delt ut prosjektstøtte på 69 millioner kroner til kostnadseffektiv produksjon av biogass og biodrivstoff. Støtte til produksjonsanlegg for biogass og biodrivstoff, herunder teknologiutvikling har i 2021 vært 5 millioner kroner.

Hvor står vi nå

For biogass så har det vært viktig å ta ned barrierer for bruk i transportsektoren, da særskilt i landtransport. Enova har derfor bidratt med investeringsstøtte til transportører som ønsker å kjøpe kjøretøy som er tilpasset bruk av biogass, samt å støtte utbygging av fylleinfrastruktur for biogass.

I 2021 er det gitt støtte til 248 tyngre kjøretøy samt 7 fyllestasjoner for biogass. Dette innebærer at det i 2021 er støttet flere kjøretøy og fyllestasjoner enn i de tre foregående årene til sammen.  Det er større geografisk spredning for introduksjon av biogass som drivstoff, og en ser en klar satsing i markedet opp mot langtransport på vei. Biogass som drivstoff på tyngre kjøretøy er på god vei til å bli introdusert i markedet.

Når det gjelder prosjekter med etablering av biogassproduksjon har aktiviteten vært mer beskjeden sammenlignet med tidligere år. Også for flytende drivstoff har det vært beskjeden aktivitet i 2021. Gjennom markedskontakt registreres det derimot stor aktivitet på planer for å etablere slike anlegg.

Enovas bidrag

Enovas mål med støtte til biogasskjøretøy og fyllestasjoner for biogass er å introdusere denne løsningen innenfor landtransport. Teknologien, både for kjøretøy og fyllestasjoner, er kommersielt tilgjengelig. Med støtten til markedsintroduksjonen ønsker Enova å få til en raskere utvikling av dette markedet. I 2021 har dette altså skjedd ved at flere aktører investerer i kjøretøy, samt større geografisk tilgjengelighet for bruk i veitransport.

Støtte til produksjonsanlegg for biogass har vært beskjeden i 2021, men gjennom markedskontakt bidrar Enova til å modne prosjekter med planer for etablering av slike anlegg. Dette gjelder også for prosjekter som planlegger teknologiutvikling, både tilknyttet biogassproduksjon og anlegg for produksjon av flytende biodrivstoff.

Transportsektoren står for nesten en fjerdedel av utslippene i Europa. Innføringen av nullutslippsalternativ vil redusere klimagassutslipp, men det er også mye å hente i bedre logistikksystemer. Viktige stikkord her er dårlig kapasitetsutnyttelse og styring av varestrømmene, lite samarbeid mellom aktørene, varelager på feil sted med hensyn til transport, lite fokus på transport i byplanlegging og næringsutvikling, og lite deling av data. Her kan teknologisk innovasjon gjøre en stor forskjell, for digitalisering og autonomi muliggjør et transportsystem med bedre kobling mellom transportmidler, infrastruktur og bruker. Det kan få stor betydning for koordineringen av transportsystemet, og gi effekter på kapasitetsutnyttelsen og effektiviteten i eksisterende transport.

Prioriteringer 2021

Enova har hatt satsinger hvor logistikk er eller kan være en viktig del i prosjektene. Et eksempel på dette er utlysning i Pilot-E på høsten 2021, hvor bedrifter kan søke støtte til helhetlige prosjekter for å bringe innovative løsninger fra idé og ut i markedet.

Hvor står vi nå

Enova kan bidra til raskere utviklingen av enkeltteknologier som muliggjør overgang til lav- og nullutslippsløsninger. Det kan være autonome løsninger eller samhandlende kommunikasjonssystemer. Videre er koordinering av verdikjeder viktig for å utvikle mer helhetlige og effektive varestrømmer og redusere utslipp. Nye samarbeidsmodeller vil føre til bedre koordinering av produksjon, lager, frakt og retur og varer mellom aktører. Dette vil både effektivisere verdikjedene og skape bedre informasjonsflyt mellom partene.

Enovas bidrag

Temaet logistikk er svært omfattende. Den viktigste leveransen for Enova har i 2021 vært å få frem kunnskap om hvilke teknologier og markeder som Enova kan og bør påvirke, for å oppnå markedsendring.