Del II | Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2.1

Samfunnsoppdrag

Enovas samfunnsoppdrag er å forvalte Klima- og energifondet med formål om å bidra til at Norge når sine klimaforpliktelser og å bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Samfunnsoppdrag

Enova SF er et statsforetak lokalisert i Trondheim. Eierskapet til Enova SF forvaltes av Klima- og miljødepartementet (KLD).

Klima- og miljødepartementet ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. KLD utsteder Enovas oppdragsbrev og mottar vår rapportering.

4-årsavtalen mellom staten og Enova gjelder for perioden 2021–2024 og setter rammer for samfunnsoppdraget. Avtalen skal sikre at midlene fra Klima- og energifondet blir forvaltet i samsvar med målene og forutsetningene som ligger til grunn for opprettelsen av Klima- og energifondet og andre rammer som gjelder for bruken av midlene i fondet.

Enova og Klima- og energifondets formål i perioden 2021-2024 er å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet.

I avtaleperioden 2021-2024 skal Enova bidra til

a. reduserte ikke-kvotepliktige klimagassutslipp mot 2030
b. teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050

Enovas aktivitet skal rettes mot senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon, med sikte på å oppnå varige markedsendringer slik at løsninger tilpasset lavutslippssamfunnet på sikt blir foretrukket uten støtte.

Aktiviteten kan rettes inn mot alle sektorer.