Del III | Resultater, aktiviteter og framtidsutsikter

C

Rapportering på Klima- og energifondet 2017-2020

Enova gir en oversikt over disponerte midler, kontraktsfestede-, sluttrapporterte-, og realiserte resultater fra avtaleperioden 2017-2020

Disponeringer i avtaleperioden 2017-2020

Årsrapporten for 2020 presenterte status for foregående avtaleperiode (2017-2020). I etterkant av rapportering vil det alltid forekomme endringer i status, i form av kanselleringer og sluttrapportering for noen prosjekter. For deler av prosjektporteføljen kan det ta flere år fra prosjektene tildeles støtte til prosjektene er sluttrapportert, og tildelt støtte er utbetalt. Her presenteres en kort, oppdatert rapportering på nøkkeltall og resultater for forrige avtaleperiode.

I 2021 er det frigjort om lag 700 millioner kroner fra kansellerte og sluttrapporterte prosjekter vedtatt i perioden 2017-2020. Disse midlene føres tilbake til Klima- og energifondet og kan bidra til å realisere nye gode klima- og energiprosjekter. Totalt er det i avtaleperioden 2017-2020 disponert nær 13,1 milliarder kroner fra Klima- og energifondet. De totale investeringene som støtten skal utløse beløper seg til mer enn 30 milliarder kroner.

Tabell 3.15

Klima- og energifondets disponeringer 2017-2020

Sektor/aktivitet2017201820192020Totalt
MNOKMNOKMNOKMNOKMNOK
Industri 375 393 1 026 633 2 427
Transport 875 613 851 1 497 3 836
Energisystemet 190 157 2 855 362 3 564
Bygg og eiendom 384 372 285 286 1 326
Bolig og forbruker 165 275 334 158 931
Internasjonalt 2 4 1 3 10
Rådgiving og kommunikasjon 53 44 47 34 178
Eksterne analyser og utviklingstiltak 38 19 27 51 136
Administrasjonshonorar 157 155 159 187 657
Totalt 2 238 2 031 5 585 3 212 13 065

Tabell 3.15: Tabellen viser midler disponert fra Klima- og energifondet i perioden 2017–2020 fordelt per sektor samt øvrige avtalefestede aktiviteter og administrasjonshonorar. Tallene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter per 2021.

Figur 3.15 viser status ved utgangen av 2021 på prosjekter vedtatt i perioden 2017-2020. Figuren viser at andelen avsluttede prosjekter er høy for alle fire årene (+ 85 prosent). Samtidig ser vi av figur 3.16 at de prosjektene som fortsatt er aktive utgjør en betydelig andel av totalt tildelt støtte Som nevnt tidligere er det ikke uvanlig  for store og komplekse prosjekter at prosjektperioden mellom støttetilsagn og sluttrapportering kan strekke seg over flere år. Ved utgangen av 2021 er prosjekter med totale tilsagn på 8,8 milliarder kroner fortsatt under gjennomføring.

Noen av prosjektene som får støtte blir kansellert, ofte som følge av endrede forutsetninger i perioden fra søknadstidspunktet til beslutning om oppstart. En viss andel kanselleringer er både forventet og ønskelig fordi Enova skal ta en viss risiko, men ikke overkompensere prosjekter, og da er det noen prosjekter som naturlig ikke kommer til å bli realisert. Andelen kansellerte prosjekt har økt gjennom avtaleperioden fra 16 prosent i 2017 til 34 prosent i 2020. Vi ser av figur 3.16 at tildelt støtte i disse kansellerte prosjektene utgjør en mindre andel. Dette skyldes at det store flertallet av kanselleringer skjer innen volumprogrammer med mange og små tildelinger, og hvor terskelen for å søke er lav. Spesielt gjelder dette programmet for støtte til elektriske varebiler. Utslagene av kanselleringer blir derfor betydelig mindre målt etter kroner tildelt støtte.

Figur 3.15

Status prosjektportefølje 2017-2020

Figur 3.15: Figuren viser andel sluttrapporterte, aktive og kansellerte prosjekter vedtatt i perioden 2017-2020 ved utgangen av 2021, målt i antall prosjekter. I tillegg vises hvor stor del av de aktive prosjektene der utbetaling er påbegynt.

Figur 3.16

Status prosjektportefølje 2017-2020, målt etter kontraktsfestet støtte

Figur 3.16: Figuren viser sluttrapporterte, aktive og kansellerte prosjekter vedtatt i perioden 2017-2020 ved utgangen av 2021, målt etter tildelt støtte. I tillegg vises hvor stor del av de aktive prosjektene der utbetaling er påbegynt.

Utvikling i utslippsresultater 2017-2020

I og med at prosjektporteføljen for avtaleperioden 2017-2020 fremdeles inneholder prosjekter som er under gjennomføring vil resultatene på målindikatorene justeres for kanselleringer og sluttrapporteringer etter hvert som de avsluttes.

Per utgangen av 2021 er det kontraktsfestede utslippsresultatet korrigert for kanselleringer og sluttrapporterte prosjekter på 916 000 kg CO2-ekvivalenter. Dette er en reduksjon på om lag 100 000 kg CO2-ekvivalenter sammenlignet med utgangen av 2020. Reduksjonen kommer hovedsakelig innen transportsektoren og knyttes til kanselleringer innen volumprogrammer med mange og små tildelinger, og hvor terskelen for å søke er lav. Spesielt gjelder dette programmet for støtte til elektriske varebiler. Tabell 3.16 tar utgangspunkt i det opprinnelige kontraktfestede utslippsresultatet (benevnt «klimaresultat» i forrige avtaleperiode), som ble målt til 1 120 000 kg CO2-ekvivalenter. Som følge av kanselleringer er resultatet . redusert til 946 000 kg CO2-ekvivalenter. Videre har det vist seg at de forventede resultatene på sluttrapporteringstidspunktet er vurdert noe lavere enn på vedtakstidspunkt som gir et resultat på 916 000 kg CO2-ekvivalenter etter korrigeringer for sluttrapporteringer og kanselleringer. Totalt utgjør korreksjonen en reduksjon i opprinnelig kontraktfestet utslippsresultat på 18 prosent. Reduksjonen er størst innen Transport, med 22 prosent, mens korreksjonen innen Energisystemet innebærer en økning i utslippsresultatet på nær 5 prosent.

Tabell 3.16

Utvikling i utslippsresultater 2017-2020

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
ktonn CO2-ekv.ktonn CO2-ekv.ktonn CO2-ekv.
Industri241214211
Transport766629595
Energisystemet575159
Bygg og eiendom292323
Bolig og forbruker292929
Totalt1 120946916

Tabell 3.16: Tabellen viser utvikling i forventede utslippsresultater (CO2-ekv.) målt fra forventet resultat på vedtakstidspunkt, resultat korrigert for kansellerte prosjekter og resultat korrigert for sluttrapporterte prosjekter per utgangen av 2021.

Utvikling i innovasjonsresultater 2017-2020

Også for innovasjonsresultatet har kanselleringer og sluttrapportering medført noen endringer. Sett mot utgangen av 2020 er innovasjonsresultatet redusert med om lag 200 millioner kroner.  Kanselleringer har naturlig nok tatt utløst innovasjonskapital noe ned, men denne er delvis oppveid av økt innovasjonsresultat knytta til sluttrapporterte prosjekter. Netto effekt på innovasjonsresultatet per 2021 sammenlignet med kontraktfestet resultat, er en relativt mindre nedgang fra 10,2 til 10,0 milliarder kroner.

Tabell 3.17

Utvikling i innovasjonsresultater 2017-2020

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
MNOKMNOKMNOK
Industri3 4043 3183 296
Transport2 4342 1992 157
Energisystemet3 5593 5483 559
Bygg og eiendom844804944
Bolig og forbruker---
Totalt10 2409 8699 957

Tabell 3.17: Tabellen viser utvikling i forventet utløst innovasjonskapital (MNOK) målt fra resultat på vedtakstidspunkt, korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter per utgangen av 2021.

Utvikling i energiresultater 2017-2020

Energiresultat for perioden korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter er ved utgangen av 2021 på 6 159 GWh. Dette er en reduksjon på om lag 500 GWh sett mot utgangen av avtaleperioden. De store endringene knyttes til transportsektoren. Det opprinnelig resultatet i perioden var på  7 228 GWh. Kanselleringer av prosjekter har redusert resultatet med 825 GWh. På sluttrapporteringstidspunktet er forventet energiresultat marginalt lavere, 4 prosent, enn på vedtakstidspunktet.  Sett mot opprinnelig resultat er det innen transportsektoren de største endringene har kommet.

Tabell 3.18

Utvikling i energiresultater 2017-2020

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
GWhGWhGWh
Industri2 0841 9361 857
Transport2 9432 3722 205
Energisystemet1 3191 2951 312
Bygg og eiendom590508492
Bolig og forbruker292292292
Totalt7 2286 4036 159

Tabell 3.18: Tabellen viser utvikling i forventet energiresultat (GWh) målt fra resultat på vedtakstidspunkt, korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter per utgangen av 2021.

Utvikling i effektresultater 2017-2020

Kontraktfestede effektresultater i 2017-2020-porteføljen er 630 MW. Etter kanselleringer og sluttrapporteringer registrert ved utgangen av 2021 er resultatet redusert til 619 MW. Dette er en økning på 7 MW siden utgangen av 2020. Endringen ligger i prosjekter innen Energisystemet der den forventede effekt-ytelsen er bedre ved ferdigstillelse av prosjektet enn det som var forventet da prosjektene ble vedtatt. Se detaljer i tabell 3.19.

Tabell 3.19

Utvikling i effektresultater 2017-2020

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
MWMWMW
Industri128125114
Transport11106
Energisystemet405400427
Bygg og eiendom867872
Bolig og forbruker---
Totalt630613619

Tabell 3.19: Tabellen viser utvikling i forventede effektresultater (MW) målt fra resultat på vedtakstidspunkt, resultat korrigert for kansellerte prosjekter og resultat korrigert for sluttrapporterte prosjekter per utgangen av 2021.