Del V | Årsberetning og årsregnskap Enova SF

5.1

Årsberetning 2021 for Enova SF

Innledning

Enova SF (Enova) er et statsforetak eid av Klima- og miljødepartementet (KLD). Enova ble stiftet 22. juni 2001, og er lokalisert i Trondheim. Enova og Klima- og energifondets formål er å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Enova forvalter Klima- og energifondet. Klima- og energifondet er et statlig fond hvor de viktigste finansieringskildene i 2021 er tildelinger over statsbudsjettet og påslag på nettariffen. Enovas forvaltning av Klima- og energifondet er regulert gjennom vedtektene, rullerende avtaler med KLD og årlige oppdragsbrev.

Sentrale forhold 2021

2021 er det første året av fireårsavtalen 2021-2024 med KLD hvor man ytterligere har spisset målet om reduksjon av klimagassutslipp. Enova skal støtte de som utvikler ny klimavennlig teknologi og de som går foran for å ta denne i bruk. Når pris og risiko er redusert, og løsningen har fått fotfeste, er det markedet som skal ta over mens Enova trekker seg ut.

Det viktigste virkemidlet i Enova er finansiering i form av investeringsstøtte til prosjekter i ulike markeder. I 2021 utgjorde dette 4,5 milliarder kroner (2020: 3,5 mrd kr). Totalt kontraktsfestet Enova forpliktelser på vegne av Klima- og energifondet for 4,8 milliarder kroner (2020: 3,8 mrd kr), inkludert administrasjonshonorar og øvrige avtalefestede aktiviteter. Selv om koronapandemien har preget samfunnet vårt viser de vesentlige økningene for både investeringsstøtte og kontraktsfestede forpliktelser at vi fortsatt har en vekst innen gode klimaprosjekter. God aktivitet i markedet vises også gjennom at Enovas portefølje av prosjekter leverer godt på formål og styringsparametere, herunder oppnåelse av de måleindikatorer som er satt i fireårsavtalen.

For å få til den omstillingen som kreves for å oppfylle klimamålene kreves det store endringer. Her må vi få med oss både privatpersoner og næringsliv, sektor for sektor. Et av områdene som har kommet for fullt i 2021 er satsingen på produksjon og bruk av hydrogen. Enova har blant annet støttet prosjekter innen transportsektoren og løsninger for hydrogen som klimateknologi i industrien. Slike industriprosjekter har Enova støttet både gjennom IPCEI hydrogen, hvor Enova har forvalteransvaret for norsk deltakelse, og gjennom de ordinære teknologiprogrammene. Samlet har Enova i 2021 bidratt med 1,2 milliarder kroner i prosjektstøtte til hydrogenprosjekter på tvers av hele hydrogenverdikjeden. Det er spesielt på tre prosjekter innenfor hydrogen Enova har bidratt. I desember lanserte Enova to prosjekter som støttes gjennom IPCEI-ordningen: Horisont Energi AS sitt prosjekt Barents Blue for produksjon av ammoniakk fra naturgass med CO2-håndtering i Finnmark (såkalt blå ammoniakk), og Tizir Titanium & Iron AS sitt prosjekt for utvikling av ny teknologi for å bruke hydrogen som reduksjonsmiddel inn produksjonsprosessen av ilmenitt. I tillegg ble Yara Norge AS tildelt prosjektstøtte for å ta et første skritt for å avkarbonisere gjødselfabrikken på Herøya, ved å bruke hydrogen produsert fra kraft i stedet for fra fossile kilder.

Det er ikke kun de store industriprosjektene Enova gir støtte til. Det ble også gjennom året gitt støtte til en rekke andre lovende teknologiutviklingsprosjekter i de ulike sektorene Enova har et tilbud til. På veien til lavutslippsamfunnet er det vel så viktig å støtte bredt mellom sektorer, inkludert de mindre prosjektene som til sammen har et volum som kan gi betydelige bidrag, eller som alene introduserer teknologi som kan ha et stort potensial i både norsk og internasjonal sammenheng. For at det også for de mindre prosjekter og enkelttiltak skal være enkelt og lite ressurskrevende å søke, både for den som søker og for Enova som saksbehandler, har vi over flere år arbeidet målrettet mot forenkling og automatisering av søknads- og saksbehandlingsprosesser. Flere av våre programmer har allerede introdusert forenklinger og stadig flere er på vei. Et av områdene hvor automatisering har vært en stor suksess er prosessen knyttet til elvarebiler, et område hvor vi i 2021 har behandle 4062 søknader og bidratt til å øke andelen av nye elvarebiler fra 8,2 prosent i 2020 til 17 prosent i 2021. Suksessen her tar vi nå videre til biogasskjøretøy, hvor man i 2022 lanserer en tilsvarende automatisert prosess.

Et annet satsingsområde innenfor landtransport er batterielektriske løsninger på land. Her har Enova i delt ut prosjektstøtte på 810 millioner kroner. Dette er støtte som favner alt fra elektriske kjøretøy eller anleggsmaskiner og infrastruktur til hurtigladere for elbil og fylkeskommunale transporttjenester. Tilsvarende har Enova også hatt en målrettet satsing på å styrke den maritime batteriverdikjeden. Her har en over de siste årene sett at Enovas støtte har bidratt til et større volum av batterier i fartøy og i kjølvannet av dette en robust verdikjede. Det er imidlertid stor variasjon i hvor stor andel som har tatt i bruk batterielektriske løsninger innenfor de ulike fartøysegmentene, og Enova ser behov for videre satsing på ytterligere teknologiutvikling og markedsintroduksjon i flere fartøysegmenter. ​

Gjennom Enovatilskuddet støtter Enova norske boligeiere og i 2021 ble det utbetalt 127 millioner kroner i støtte til 7 100 energitiltak. Forbrukerne har vært en viktig del av Enovas mandat i to tiår, og vil også være det i vårt nye klimamandat. Energieffektivisering er fortsatt viktig for Enova, som et av mange tiltak som vi må gjennomføre for å oppfylle klimamålene. I tillegg til de mange gode tiltakene Enova har i dag, vil det i begynnelsen av 2022 legges fram enda flere tiltak for husholdninger og forbrukere.

For å kunne levere godt på målene i oppdraget og gi søkere og andre interessenter en god opplevelse av Enova, er det lagt høye ambisjoner for utviklingen av organisasjonen. Enova er nå i sluttfasen av et flerårig prosjekt for helhetlig virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling (Prosjekt 42). De fleste delprosjekt er nå sluttført og det siste forventes ferdigstilt i siste del av 2022. I Prosjekt 42 har organisasjonen videreutviklet sentrale prosesser og utviklet en ny digital forretningsplattform. Med dette har selskapet bygget en grunnmur for en fremtidsrettet og datadrevet organisasjon som er godt rustet for videre arbeidet for oppnåelse av Norges klimaforpliktelser og til omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Det henvises til Enovas årsrapport for videre informasjon om forvaltningen av Klima- og energifondet.

Redegjørelse for årsregnskapet

Enova mottar driftsinntekter i form av administrasjonshonorar for forvaltning av Klima- og energifondet, som fastsettes av KLD. Samlet administrasjonshonorar i 2021 var 156,1 millioner kroner (eksklusiv mva.). Denne rammen dekker ordinær drift av Enova SF og Prosjekt 42.

Det fremgår av oppdragsbrevet for 2021 at 12 millioner kroner av administrasjonshonoraret (ekskl. mva.) er øremerkede prosjektmidler til Prosjekt 42. Over prosjektperioden har Enova mottatt 26 millioner kroner i prosjektmidler til Prosjekt 42. Deler av disse er tatt til inntekt tidligere år, mens resten er periodisert og vil inntektsføres i takt med kostnader. Periodiserte inntekter for 2021 er -4,1 millioner kroner, som kommer av en større aktivering av kostnader knyttet til prosjektet. For 2020 er det resultatført 7,9 millioner kroner prosjektkostnader, inklusive avskrivninger på 0,6 millioner kroner.

Driftskostnader er vesentlig opp fra i fjor og da hovedsakelig knyttet til andre driftskostnader. Økningen kan til dels tilskrives innleie av konsulenter for å veie opp for manglende interne ressurser. En kan også se en trend med økte IT-kostnader som følge av generelle kostnadsøkninger i markedet, økt vedlikehold og økning i intern satsing innenfor IT.

Resultat for 2021 viser et overskudd på 2 391 060 kroner.

Selskapets totalkapital per 31.12.21 var 78,6 millioner kroner og sum egenkapital var 36,1 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 45,9 % (2020: 51,5 %). Likviditetsbeholdning utgjorde 48,2 millioner kroner, noe som anses som god likviditet. Endring i langsiktig gjeld, samt det vesentligste av endring i kortsiktig gjeld, kommer av forskuddsbetalt tilskudd til Prosjekt 42. Det balanseførte tilskuddet vil reduseres og derav inntektsføres i takt med avskrivningskostnader av aktiverte prosjektkostnader. Dette vil skje lineært over en periode på 5 år.

Enovas finansielle situasjon har ikke blitt negativt påvirket av koronapandemien, men man ser effekten av forsinkelser i enkeltleveranser og aktiviteter som gir forskyvninger av kostnader til 2022.

Risikofaktorer og risikostyring

Enova har etablert en egen policy for risikostyring og internkontroll. Policyen skal understøtte at Enova når sine fastsatte mål, samt gi tilstrekkelig sikkerhet for at risiko holdes innenfor de rammer styret mener er forsvarlig.

Enova er eksponert for ulike former for risiko. Risiko vurderes knyttet til utviklingen i de markedene Enova opererer i, omdømme og risiko knyttet til interne forhold.

Styret vedtar årlig Enovas risikotoleranse. Denne gir en beskrivelse av den risiko selskapet er villig til å akseptere, og som gir en akseptabel balanse mellom risiko og forventet måloppnåelse innenfor ulike risikoområder.

Risikostyring og internkontroll er en integrert del av virksomhetsstyringen i Enova, hvor fokus på kontinuerlig forbedring er sentralt i alle deler av prosessen. Dette betyr blant annet at risikostyringen kobles mot målstyring og skal være en integrert del av løpende rapportering. Risikostyringen i Enova skal sikre en systematisk tilnærming til å identifisere, vurdere og håndtere risiko.

Enova har vurdert finansiell risiko slik den er definert i regnskapsloven, og med dette markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Selskapet er ikke utsatt for disse risikoene.

Arbeidsmiljø og personal

Enova er en kunnskapsbedrift og vårt fremste aktivum er den enkelte medarbeiders kompetanse og hvordan vi får nyttiggjort denne gjennom godt samspill kombinert med organisasjonens systemer og prosesser. Enova skal arbeide målrettet for å være en attraktiv arbeidsplass og søker å underbygge den enkeltes styrker og ønsker om å yte sitt beste. Selskapet skal utøve verdibasert ledelse, og vi jobber for at våre verdier markedsnær, grundig, modig og lærende skal ligge til grunn i det interne samspillet og i vår kontakt med omverden.

Enova jobber kontinuerlig med å utvikle organisasjonen. Sentralt står arbeidet med å sikre felles målforståelse i alle deler av organisasjonen og at vi utvikler oss i takt med ambisjonene. Både som individer og organisasjon må vi ha evne og vilje til kontinuerlig å utvikle oss for at Enova skal være en innovativ og profesjonell forretningspartner, ha kompetanse til å flytte samfunnet, og være en drivkraft for omstilling. Et godt arbeidsmiljø og god organisasjonskultur vil støtte oppunder virksomhetens arbeid for å nå disse målene, og må derfor være gjenstand for kontinuerlig oppmerksomhet og videreutvikling.

Enova skal utvikle seg som selskap i takt med utviklingen i samfunnet. Enova har i året som har gått hatt et særlig fokus på utvikling av en kompetanse- og læringsorientert kultur. Som ansatt i Enova skal du oppleve faglig og personlig utvikling. Arbeidet skal gi mening og rom for læring og utvikling gjennom at det stilles tydelige krav og forventninger. Enova har arbeidet målrettet med formell og uformell kompetanse i utformingen av vår egne utviklingsplan, og det er i tillegg satt mål for ny kompetansestrategi. Enova som arbeidsgiver må tilby kompetanseheving og medarbeiderutvikling som kreves av ansatte i dagens arbeidsmarked. Dette arbeidet vil ha høy prioritet i 2022.

Den pågående digitaliseringen og arbeidet med utvikling av arbeidsprosessene våre har gjort oss godt rustet til å håndtere pandemien, og det har vært levert gjennomgående gode resultater i en krevende tid. For å enda bedre kunne ivareta målene og mulighetene som følger med Enova sitt fornyede mandat, har vi valgt å dele Markedsavdelingen inn i nye områder. På den måten ønsker vi å ta tak i noen nye muligheter i markedet og legge til rette for nye arbeidsmåter – med utstrakt samhandling både på tvers innad i virksomheten og på tvers av sektorer. De nye områdene er delt inn i følgende: “Vare- og energiproduksjon”, “Prosessindustri og karbonfangst”, “Tjenesteyting og sluttbruk” og “Transport”.

Medarbeiderundersøkelsen for 2021 viser fortsatt gode resultater og det er vist marginal fremgang på noen av temafaktorene. Med bakgrunn fra tidligere medarbeiderundersøkelser er det jobbet aktivt med tiltak og det virker til at initiativene har ført til en bedring på enkelte tema. Undersøkelsen viser også mer samstemthet i oppfatningen på tvers av organisasjonen, og det er færre områder som skiller seg ut. Undersøkelsen følges videre opp på alle nivå i organisasjonen, og målrettede tiltak utarbeides og iverksettes i 2022. Dette vil være avgjørende for å sikre fremtidig måloppnåelse i Enova.

Enova har gjennom pandemien fulgt retningslinjer og råd gitt fra myndighetene. Dette har typisk vært råd knyttet til smitteforebygging på arbeidsplassen, råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid. Gjennom hele pandemien har våre ansatte hatt førsteprioritet. I år, som i fjor, har det vært viktig å skape en trygg arbeidsplass hvor alle ansatte er ivaretatt. Vi gjennomførte en Puls-undersøkelse blant våre medarbeidere med stabilt gode resultater og tilbakemeldinger på at ansatte vil ta med de nye arbeidsformene på veien videre. Det kommer frem at ansatte savner faglig og sosial kontakt med kollegaer. Enova har nedlagt et arbeid for hvordan vi skal gjenoppta bruken av kontorlokalene på Powerhouse under og etter pandemi, og hvordan vi kan være sammen i fellesskap på kontoret med økt fleksibilitet.

Selskapet har en policy om at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn eller etnisk bakgrunn, og anerkjenner verdien av likestilling og mangfold på arbeidsplassen. Vi har publisert vår likestillingsredegjørelse på våre hjemmesider.

Enova hadde 84 fast ansatte medarbeidere pr. 31.12.21, fordelt på 39 kvinner og 45 menn. Vi har de siste årene arbeidet med å øke andelen kvinnelige ledere, og har ved årsskiftet en andel kvinnelige ledere på 50 %. Gjennomsnittsalderen er 46,1 år. Utdannings- og erfaringsbakgrunnen til de ansatte varierer innen mange fagområder. Turnover for 2021 var på 13,7 %. Turnoveren har vært noe høy over tid og vi følger nøye med på utviklingen. Rekrutteringer gjennomført i 2021 har ytterligere styrket Enovas kompetanse innenfor strategisk prioriterte områder. Gjennom rekruttering har Enova styrket spisskompetansen innenfor data, digitalisering og IT som er viktig for å nå målene om å bli en mer datadrevet organisasjon. Enova har også brukt rekruttering til å styrke kompetansen innenfor de ulike markedsområdene, spesielt på transport. Interessen knyttet til utlyste stillinger har vært høy fra mange relevante søkere, noe som bekrefter inntrykket av at Enova er en attraktiv arbeidsplass.

Det samlede sykefraværet for 2021 var på 3,9 %. Herav utgjorde sykdom med sykemelding 3,4 % og egenmeldt sykefravær 0,5 %.  Det er ikke rapportert om arbeidsuhell eller ulykker i løpet av 2021. Enova er en IA-bedrift og tilrettelegger arbeidssituasjonen for sykemeldte. Arbeidsmiljøutvalget i Enova har avholdt fem møter i 2021 med følgende temaer: Administrative oppgaver, medarbeiderskap, forebygging av ansattes helse, lokaler og den pågående pandemien. Referat fra møtene er tilgjengeliggjort for de ansatte.

Samfunnsansvar

Enova skaper livskraftig forandring. Vi bidrar til varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger, styrker forsyningssikkerheten og reduserer utslippene av klimagasser. Enova fremmer økt kunnskap i samfunnet om mulighetene for å ta i bruk energieffektive og miljø- og klimavennlige løsninger. Vi jobber med holdningsskapende arbeid overfor næringsliv og privatpersoner.

Tjenesten Enova Svarer mottok i 2021 et lavere antall henvendelser sett mot foregående år om energi- og klimaspørsmål. Gjennom nærmere 34 500 henvendelser ble det gitt råd og veiledning på telefon, chat og e-post om hva bedrifter og privatpersoner kan gjøre i denne sammenhengen.

Vi arbeider aktivt med bevisstgjøring rundt våre etiske retningslinjer som sammen med verdiene våre skal fungere som en rettesnor i vår atferd. Dette står sentralt i organisasjons- og lederutviklingen. Alle nyansatte og nye styremedlemmer skal gjennomføre kursopplegg på etikk og det er tillegg planlagt særskilt fokus på etikk en uke hvert år fremover, kalt “Etikkveko”. Dette kommer i tillegg til jevnlig dilemmatrening hvor vi tar opp problemstillinger som er relevant for vår virksomhet. Det er ingen hendelser knyttet til brudd på god forretningsetikk i 2021. Enova har en aktiv tilnærming til at det vi gjør skal være transparent og åpent og jobber aktivt med at det skal være godt ytringsklima i organisasjonen.

Enovas innkjøpsprosesser stiller krav om etisk handel og å unngå sosial dumping. Vi ønsker at våre leverandører har klare klimaambisjoner og tilrettelegger for sosial integrering. Enova ønsker å tilrettelegge for praksisplasser for personer med spesielle oppfølgingsbehov i samarbeid med NAV.

Enova forsøker å minimere bedriftens påvirkning på det ytre miljø. Våre lokaler i Powerhouse fungerer godt både med hensyn til energibruk og klimaavtrykk. Enova vil i 2022 videreføre arbeidet med samfunnsansvar, etikk og verdiutøvelse, integrert i mål, strategier, styringen av virksomheten, og i leder- og organisasjonsutviklingen.

Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

For å tiltrekke og beholde dyktige og kompetente medarbeidere er Enova opptatt av å tilby konkurransedyktige vilkår, uten å være lønnsledende. Dette gjelder for alle ansatte uavhengig av organisatorisk nivå.

Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Enova SF består av tre deler:

  • Ordinær lønn
  • Annen godtgjørelse bestående av forsikringer (gruppeliv, reise og ulykke), elektronisk kommunikasjon og èn fri avis.
  • Pensjon

Ledende ansatte har samme vilkår for godtgjørelser og pensjon som øvrige ansatte i selskapet. Enova SF har ikke avtaler om etterlønn, bonuser eller aksjer og opsjoner.

Styret erklærer at den lederlønnspolitikk og de retningslinjer for lederlønnsfastsettelse som foretaksmøtet 21.06.2021 sluttet seg til, har blitt etterlevd i 2021 innenfor de rammer retningslinjene gir.

Framtidsutsikter

Norge har gjennom Klimaloven forpliktet seg til å kutte sine klimagassutslipp 90-95 prosent innen 2050 sammenlignet med 1990. I dette arbeidet har Enova fått en svært viktig oppgave av den norske stat.  For å kunne nå klimamålene skal Enova være den som støtter de som går foran i utviklingen av den teknologi vi trenger i et lavutslippssamfunn. Enovas aktiviteter er derfor bredt rettet mot senfase teknologiutvikling og tidligfase markedsintroduksjon i mange sektorer. En markedsendring kan være at en løsning – altså en teknologi, tjeneste, forretningsmodell eller et system – går fra å være ulønnsom til å bli mer lønnsom, men markedsendring kan også være viktige skritt på veien til lønnsomhet. Det vil være summen av prosjekter som bidrar til markedsendringen vi ønsker. Noen av endringen vil skje relativt raskt, mens andre er store og tidkrevende omstillingsprosesser. Enova skal være en pådriver for en utslippsfri fremtid for alle næringer og alle sektorer. Sammen med hele Norge skal Enova bidra til at vi får det lavutslippssamfunnet vi ønsker å leve og bo i.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger et solid og langsiktig økonomisk grunnlag gjennom vedtektene for Klima- og energifondet og stiftelsesdokumentet for selskapet. Selskapet vurderes å være solid og med god likviditet.

Årsresultat og dekning

Enova SF hadde i 2021 et årsresultat på 2 391 060 kroner. Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Enova SF:

Avsatt til annen egenkapital                                                                 kr 2 391 060

 

Trondheim, 14. februar 2022