Del II | Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2.5

Nøkkeltall

Utvalgte nøkkeltall for Enova SF og for Klima- og energifondet som skal bidra til å beskrive utviklingen av virksomheten og forvaltningen av fondet over tid.

Nøkkeltall for Enova SF

Nøkkeltall for Enova SF er utarbeidet ut fra standard for statlige virksomheter. Fordi Enova SF er et Statsforetak som følger andre regnskapsstandarder og har annen økonomimodell, vil nøkkeltallene ikke være direkte sammenlignbare med tilsvarende nøkkeltall for statlige virksomheter.

Nøkkeltall202120202019Beskrivelse
Årsverk78,579,872,1Årsverk inkluderer alle faste, midlertidige ansatte, sommerstudenter og innleie av kapasitet fra bemanningsbyrå. Årsverk er redusert der hvor ansatte har redusert stillingsandel, har sluttet i løpet av året, har ulønnet permisjon, fødselspermisjon eller har vært langtids sykemeldt.
Samlet tildeling (MNOK)184,8161,7152,6Samlet tildeling består av administrasjonshonorar, samt opptjent egenkapital pr. 01.01
Utnyttelsesgrad96 %96 %104 %Utnyttelsesgrad framkommer som totale driftskostnader i prosent av administrasjonstilskudd.
Administrasjonstilskudd (MNOK)156,1139,8126,9KLD fastsetter ramme for administrasjonshonorar for Enova SF. Rammen finansieres i sin helhet med tilskudd fra Klima- og energifondet. Beløp ekskl. merverdiavgift.
Lønnsandel av administrasjonstilskudd 65 %72 %73 %Lønnsandel av administrasjonstilskudd fremkommer som lønnskostnader og kostnader til innleie av kapasitet fra bemanningsbyrå, i prosent av administrasjonshonorar.
Lønnskostnader er inkludert alle sosiale kostnader (inkl. pensjonskostnader).
Lønnskostnader pr. årsverk (kr) 1 290 292 1 269 171 1 293 086 Lønnskostnader pr. årsverk består av lønnskostnader og kostnader til innleie av kapasitet fra bemanningsbyrå, delt på antall utførte årsverk.
Lønnskostnader er inkludert alle sosiale kostnader (inkl. pensjonskostnader).
Konsulentandel av administrasjonstilskudd 15,0 %6,1 %10,8 %Konsulentandel av administrasjonstilskudd består av kjøp av konsulenttjenester, i prosent av administrasjonshonorar.

Nøkkeltall for Klima- og energifondet 2021

Nøkkeltall202120202019Beskrivelse
Nye forpliktelser (MNOK)4 8083 7475 815Nye forpliktelser viser hvor mye Enova har disponert fra Klima- og energifondet i støtte til projekter, avtalefestede aktiviteter og administrasjonshonorar.
Utbetalt fra Klima- og energifondet (MNOK)3 9862 9772 026Utbetalt fra Klima- og energifondet viser hvor mye som er utbetalt til prosjekter, avtalefestede aktiviteter og administrasjonshonorar. Det er i løpet av året foretatt utbetalinger til prosjekter vedtatt i perioden 2012-2021
Tilført Klima- og energifondet (MNOK)3 4275 2763 283Nøkkeltallet viser hvor mye som er tilført Klima- og energifondet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, påslag på nettariffen og renter.
Antall prosjekter 5 5383 8521 484Antall prosjekter tildelt støtte fra Klima- og energifondet, unntatt tiltak utbetalt gjennom Enovatilskuddet
Antall utbetalinger Enovatilskuddet7 1319 11520 789Viser antall gjennomførte tiltak som har mottatt utbetaling fra Enovatilskuddet