Del VI | Årsregnskap for Klima- og energifondet

6.3

Uavhengig revisors beretning

Uavhengig revisors beretning sier at årsregnskapet er avgitt i samsvar med Reglement og Bestemmelser for økonomistyring i staten, og gir et rettvisende bilde av fondets finansielle stilling og dets resultater for regnskapsåret ved utgangen av 2021.