Del VI | Årsregnskap for Klima- og energifondet

6.1

Ledelseskommentarer 2021

Formålet med ledelseskommentarene er å gi en kortfattet og samlet presentasjon av virksomhetsleders vurderinger av vesentlige forhold ved årsregnskapet

Innledning

Klima- og energifondets formål er å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Enova SF forvalter Klima- og energifondet.

Årsregnskapet for Klima- og energifondet er ført etter kontantprinsippet og viser innbetalinger og utbetalinger til/fra fondet i 2021 samt fondskapitalen pr 31.12.2021. Regnskapet viser et underskudd på 557 millioner kroner. Underskuddet er i sin helhet dekket av fondskapitalen.

Overføring til fondet

Klima- og energifondets inntekter i 2021 er på 3 427 millioner kroner. Fondets inntekter består av overføringer fra statsbudsjettet, renteinntekter og inntekter fra påslag på nettariffen.

Renteinntektene kommer fra Klima- og energifondets midler i Norges Bank. Påslaget på nettariffen er en avgift som pålegges uttak av kraft i distribusjonsnettet. I 2021 er påslaget for elektrisitetsbruk i husholdningene 1 øre per kWh. Alle andre sluttbrukere betaler 800 kroner pr år per Målepunkt-ID.

Utbetaling fra Klima- og energifondet

Totalt utbetalt fra fondet i 2021 er på 3 727 millioner kroner (2020: 2 725).
Tilskudd og betinget utlån fra Klima- og energifondet utbetales etterskuddsvis i tråd med påløpte kostnader i prosjektene som har fått tilsagn om støtte eller lån.
Enova har programmer rettet mot private, næringslivet og offentlig sektor.
Utbetaling til ikke-finansielle foretak på 2 930 millioner kroner utgjorde majoriteten (79 %) av utbetalingene i 2021. Tilsvarende tall for 2020 var 2 018 millioner kroner (78%).

Avtalefestede aktiviteter

Det er i 2021 utbetalt 64 millioner kroner til avtalefestede aktiviteter (2020: 66). I tråd med avtale med Klima- og miljødepartementet finansierer fondsmidlene blant annet et landsdekkende tilbud av informasjons- og rådgivningstjenester som bygger opp under, og legger til rette for at målene i avtalen nås.

Administrasjon av fondet

I henhold til vedtektene for Klima- og energifondet skal administrasjon knyttet til forvaltningen av midlene fra Klima- og energifondet dekkes av fondet. I 2021 var utbetaling av administrasjonshonorar 195,1 millioner kroner til Enova SF (2020: 187,2).

Balanse

Klima- og energifondets kapital var pr 31.12.2021 på 12 149 millioner kroner. Midlene er plassert i Norges Bank på en konto som er en del av statens konsernkontoordning. Klima- og energifondets fondskapital skal til enhver tid dekke Klima- og energifondets forpliktelser. I tillegg har Klima- og energifondet tilsagnsfullmakt til å forplikte 400 millioner kroner utover fondskapitalen.

Forpliktelser

Pr 31.12.2021 er netto forpliktelser på Klima- og energifondet 9 569 millioner kroner. Beløpet omfatter inngåtte forpliktelser redusert med gjennomførte utbetalinger

Revisjonsordning

Deloitte er Klima- og energifondets revisor. Revisoruttalelsen vedlegges årsregnskapet og bekrefter framlagt regnskap for fondet overfor styret i Enova.

Avslutning

Årsregnskapet er avlagt i henhold bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra overordnet departement. Enova har ført et fullstendig og separat regnskap over alle inntekter og utgifter for Klima- og energifondet, herunder tilsagn/forpliktelser. Dette gir etter styrets vurdering et dekkene bilde av Klima- og energifondets resultat og økonomiske situasjon i 2021.

Trondheim, 14. februar 2022