Del II | Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2.4

Organisasjon

Enovas hovedoppgave er å forvalte midlene fra Klima- og energifondet på vegne av Klima- og miljødepartementet.

Enova er organisert i tre avdelinger med særskilte oppgaver og ansvarsforhold:

Avdeling Marked formidler Enovas tilbud til markedet, gir råd og behandler spørsmål om finansiering og kundekontakt. Avdelingen utvikler programtilbudene, behandler og følger opp de støttede prosjektene.

Avdeling Virksomhetsstyring utvikler og forvalter Enovas ambisjoner og prinsipper for blant annet digital transformasjon, nye arbeidsprosesser og styring og kontroll av virksomheten. Avdelingen ivaretar viktige støttefunksjoner innen økonomi, IT og HR.

Avdeling Strategi jobber med de overordnede rammebetingelsene for virksomheten, den langsiktige strategien for å levere på oppdraget, utvikling av Enova som virkemiddel og kommunikasjonen med våre interessenter.

Virksomheten Enova

Enova forvalter store ressurser på vegne av samfunnet; det norske fellesskapet. Dette skal skje innenfor rammene av forsvarlig forvaltning, og vi vet at det samfunnsoppdraget vi har fått stiller store krav til oss som organisasjon. For å lykkes må vi spille på lag. Våre ansatte må få gode muligheter til å bruke sin kunnskap og kompetanse på en effektiv måte. I Enova verdsetter vi det å samarbeide både med hverandre, med andre virksomheter i virkemiddelapparatet og ikke minst med aktørene i markedet. Dette gjør oss bedre, mer målrettet og gjør oss i stand til å levere raskere på våre mål. Vi har høyt fokus på at Enova til enhver tid skal riktig kompetanse på riktig nivå, for å løse oppdraget så effektivt som mulig.

I Enova praktiserer vi verdibasert organisasjonsutvikling og ledelse i tråd med våre etiske retningslinjer. Våre ansatte får bruke sine styrker i arbeidsdagen. Vi opplever at dette motiverer til prestasjoner, og til å skape et fremoverlent og inspirerende arbeidsmiljø. Våre verdier er den  rettesnoren vi følger i alt vi gjør, både når det gjelder beslutninger og adferd. Vi utfordrer hverandre gjennom å ha høye ambisjoner for utviklingen av organisasjonen. Vi vet at vi må utvikle oss i dag, for å kunne levere godt i morgen.  Som en del av dette har vi gjennomført et flerårig prosjekt for helhetlig virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling som nå er i sluttfasen. Dette har gitt oss gevinster i form av å kunne løse oppgaver mer effektivt ved hjelp av digitale løsninger, automatisering, nye systemer og nye arbeidsprosesser. Det gir oss et godt grunnlag for videre utvikling.

Koronapandemien har påvirket også store deler av 2021. De ansatte har mer eller mindre jobbet på hjemmekontor til samfunnet gradvis ble åpnet i august. Den overordnede erfaringen er at   virksomheten har greid å håndtere denne situasjonen godt. Våre ansatte har raskt tilpasset seg de økte kravene til kompetanseheving på digitale verktøy og nye arbeidsformer. Vi har gjennomført en pulsmåling for å følge med på de ansattes opplevelse av å jobbe på hjemmekontor og sørget for ekstra oppfølging fra leder. Tilbakemeldingene resulterte i flere tiltak spesielt knyttet til sosiale tiltak, som felles digitale frokostmøter og økt bevisstgjøring rundt verdien av å ta kontakt med kollegaer. De ansatte har også fått mulighet til å kjøpe ekstra IT-verktøy og låne utstyr fra våre kontorarealer, for å bedre den ergonomiske arbeidssituasjonen på hjemmekontoret. Som organisasjon har vi fått demonstrert evne og vilje til fleksibilitet, tilpasningsdyktighet og  til å levere godt på våre oppgaver under endrede omstendigheter.

Vår organisasjon ser verdien av et arbeidsmiljø preget av likestilling og mangfold, og vi mener dette styrker vår evne til å tenke bredt og innta ulike perspektiver . Enova aksepterer ingen former for trakassering og vi jobber aktivt for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Enova har en jevn kjønnsbalanse og har arbeidet aktivt med å tiltrekke oss kvalifiserte søkere av begge kjønn.  Ved årsslutt 2021 hadde Enova 82 fast ansatte fordelt på 44 menn og 38 kvinner. Utdannings- og erfaringsbakgrunn varierer over mange fagområder. Enova har en aktiv målsetting om jevn kjønnsbalanse også blant lederne. Toppledergruppen bestod siste året av like mange menn som kvinner og fire av ti områdeledere er kvinner.

Enova følger den generelle målsettingen i norsk arbeidsliv om at bruken av midlertidige stillinger skal være begrenset. Vi gjør en konkret vurdering ved hver vakanse og evaluerer slike stillinger sammen med de tillitsvalgte. Vi har de siste årene hatt en nedgang i bruk av midlertidige stillinger.

I Enova er det lagt til rette for å kombinere arbeid og familieliv. Vi har fleksible arbeidstidsordninger med blant annet mulighet for avspasering. Deltidsstillingene er primært knyttet til at stillingsinnehaveren ikke har mulighet til å jobbe fulltid pga. delvis uførhet eller andre behov som gjør at det er hensiktsmessig med redusert arbeidstid. Bruken av slike stillinger er i hovedsak begrunnet i å legge til rette for arbeid i ulike livsfaser og situasjoner.

Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er inkludert i våre policyer og etiske retningslinjer. Vi jobber aktivt med en åpen organisasjonskultur som skal kjennetegnes av mangfold og stor takhøyde for andres holdninger og meninger. Enova arbeider med å undersøke risiko for diskriminering, analysere årsaker til risikoen og sette forebyggende tiltak sammen med tillitsvalgte.

Dersom en ansatt selv opplever eller er vitne til trakassering, er det flere muligheter til å varsle om dette. Ansatte kan varsle enten internt eller gjennom ekstern varslingskanal. Vi gjennomfører en medarbeiderundersøkelse hvert år hvor trakassering er et av temaene vi tar for oss.

Enova tilrettelegger for personer med nedsatt funksjonsevne. Virksomheten holder til i moderne lokaler som er godt tilpasset ulike behov. Kontorarealene er universelt utformet og lett tilgjengelig. Vår aktivitetsbaserte arbeidsplass med ulike soner gjør at vi i stor grad kan legge til rette for skjerming og andre behov.

Enova samarbeider med bedriftshelsetjenesten med mål om at tilretteleggingen tilpasses den ansattes behov der det er aktuelt. Vi har stort fokus på likebehandling i rekrutteringsprosessene og jobber aktivt med å øke mangfoldet i organisasjonen gjennom målrettet rekruttering. Det legges til rette for å komme i kontakt med kvalifiserte søkere og vi oppfordrer kandidater til å søke uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsnedsettelse.