Del VI | Årsregnskap for Klima- og energifondet

6.2

Årsregnskap 2021 for Klima- og energifondet

Oppstilling av bevilgningsrapportering for Klima- og energifondet 2021

Beholdninger rapportert i likvidrapportNoteRegnskap 2021
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank12 706 642 964
Endringer i perioden -557 324 682
Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank12 149 318 281
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)
KontoTekstNote20212020Endring
64.14.03Ordinære fond (eiendeler)12 149 334 67812 706 642 964-557 308 285
81.14.03Beholdninger på konto i Norges Bank12 149 318 28112 706 642 964-557 324 682
Beholdninger på konto i Sparebank1 SMN16 397016 397
Note A Tildelinger av midler til Klima- og energifondet i regnskapsåret 2021
Utgifts-kapittelKapittelnavnPostPosttekstÅrets tildeling
1428Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi50Overføring til Klima- og energifondet2 625 744 000
1830Forskning og næringsutvikling51Infrastruktur og markedsutvikling for hydrogen80 000 000

Resultatregnskap for Klima- og energifondet 2021

Note20212020
Overføring til fondet
Overføring over statsbudsjettet2 705 744 0004 494 450 000
Inntekter fra påslag på nettariffen718 417 858713 626 872
Renter på innskudd i Norges Bank2 528 63767 576 320
Sum overføringer til fondet13 426 690 4955 275 653 192
Overføringer fra fondet
Tilskudd til kommuner169 783 176170 573 556
Tilskudd til fylkeskommuner237 742 890136 973 540
Tilskudd til ikke-finansielle foretak2 929 726 3072 017 871 893
Tilskudd til finansielle foretak130 150 58627 577 320
Tilskudd til husholdninger147 002 684176 234 995
Tilskudd til ideelle organisasjoner24 337 42023 037 036
Tilskudd til statsforvaltningen67 280 64358 629 769
Tilskudd til utlandet54 40027 200
Betinget lån220 635 301113 671 202
Sum tilskudd og utlån33 726 713 4062 724 596 511
Avtalefestede aktiviteter464 276 56265 631 898
Administrasjon av fondet5195 125 000187 225 000
Sum overføringer fra fondet3 986 114 9682 977 453 409
Finansinntekter
Innskuddsrenter SMN2 099 9331 898 406
Renteinntekter nettariff16 2550
Sum finansinntekter2 116 1881 898 406
Netto finansposter62 116 1881 898 406
Årsresultat7-557 308 2852 300 098 189
Disponering av årsresultat
Overføring av periodens resultat til opptjent fondskapital-557 308 2852 300 098 189

Balanse for Klima- og energifondet 2021

Note20212020
Innestående Norges Bank12 149 318 28112 706 642 964
Innestående Sparebank1 SMN16 3970
Sum eiendeler812 149 334 67812 706 642 964
Klima- og energifondets kapital12 149 334 67812 706 642 964
Sum fondskapital og gjeld812 149 334 67812 706 642 964

Noter til årsregnskapet Klima- og energifondet 2021

Årsregnskapet for Klima- og energifondet er ført etter kontantprinsippet.

Note 1

Overføring til fondet

Klima- og energifondets inntekter i 2021 skriver seg fra påslag på bevilgninger over statsbudsjettet, nettariffen og opptjente renter fra Norges Bank.

Renteinntektene kommer fra Klima- og energifondets midler i Norges Bank.
Påslaget på nettariffen er en avgift som pålegges uttak av kraft i distribusjonsnettet.
I 2021 er påslaget for elektrisitetsbruk i husholdningene 1 øre per kWh. Alle andre sluttbrukere
betaler 800 kroner pr år per Målepunkt-ID.

Note 2

Betinget utlån

Det ble i 2019 gitt et betinget utlån på 194,94 millioner kroner, hvorav 42 millioner kroner er utbetalt i 2019, 114 millioner kroner i 2020 og 21 millioner kroner i 2021.

Et betinget lån kan helt eller delvis bli ettergitt på visse vilkår, som innebærer at prosjektet der er gitt lån til blir en suksess målt etter gitte, kontraktsfestede kriterier. Det betingede lånet vurderes som høy risiko, og det er derfor bokført som en forpliktelse på lik linje som andre tilskudd. Ved en eventuell tilbakebetaling vil lånet forrentes med ESAs estimerte markedsrente per år.

Note 3

Tilskudd og utlån

Beløpene representerer utbetalinger i tilknytning til prosjekter vedtatt av Enova SF på vegne av Klima- og energifondet, redusert med tilbakebetalt støtte i forbindelse med kansellerte tilsagn.

Nye forpliktelser som er inngått av Enova SF på vegne av Klima- og energifondet i 2021 beløper seg til kr 4 905 251 982. Gjenstående forpliktelse totalt pr. 31.12.2021 er på kr 9 568 928 493 og fremkommer på følgende måte:

20212020
Forpliktelse Klima- og energifondet 01.019 785 014 6549 476 940 838
Nye forpliktelser4 905 251 9823 816 161 660
Kansellerte forpliktelser-1 135 223 174-530 634 436
Sum utbetalt fra fondet-3 986 114 968-2 977 453 409
Forpliktelse Klima- og energifondet 31.129 568 928 4939 785 014 653
Innestående Sparebank1 SMN 31.1216 397-
Innestående Norges Bank 31.1212 149 318 28112 706 642 964
Sum overført neste år-2 580 406 185-2 921 628 310
Sum overført neste år består av:
Ikke disponerte midler pr 31.12-2 577 877 548-2 854 051 990
Renteinntekter Norges Bank 31.12-2 528 637-67 576 320
Sum overført neste år-2 580 406 185-2 921 628 310

Note 4

Avtalefestede aktiviteter

Beløpene representerer utbetalinger relatert til avtalefestede oppgaver, som i hovedsak omfatter landsdekkende svartjeneste, markedskommunikasjon, holdningsskapende arbeid, internasjonalt arbeid, analysevirksomhet og kunnskapsgenerering.

Note 5

Administrasjon av fondet

Utbetalt administrasjonshonorar til Enova SF beløper seg til kr 195 125 000 inkl. mva, som utgjør kr 156 100 000 eks. mva.

Note 6

Finansinntekter

Innbetalte renter skriver seg fra renter opptjent i Klima- og energifondets konto i Sparebank 1 SMN og renter fra nettselskapene i forbindelse med for sent innbetalt nettariff.

Note 7

Årsresultat

Årsresultatet i 2021 viser et underskudd på kr 557 308 285.
Underskuddet er forskjellen mellom inn- og utbetalinger på Klima- og energifondets konto i Norges Bank i 2021.

Note 8

Klima- og energifondets kapital

Beløpene viser Klima- og energifondets kapital pr 31.12.2021, som består av innestående i Norges Bank og innestående i Sparebank1 SMN.