Del V | Årsberetning og årsregnskap Enova SF

5.2

Årsregnskap 2021 for Enova SF

Resultatregnskap

Note20212020
Driftsinntekter og driftskostnader
Driftsinntekter
Administrasjonshonorar1,2156 100 000149 780 000
Periodisering prosjektmidler1,8-4 072 643-10 000 000
Sum driftsinntekter152 027 357139 780 000
Driftskostnader
Lønnskostnad4,799 102 451100 808 560
Avskrivning varige driftsmidler32 128 2981 536 353
Annen driftskostnad849 018 30431 190 900
Sum driftskostnader150 249 054133 535 813
Driftsresultat1 778 3036 244 187
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Annen renteinntekt634 704592 106
Annen finansinntekt1 1521 828
Sum finansinntekter635 856593 934
Finanskostnader
Annen rentekostnad12 6164 921
Annen finanskostnad10 4837 150
Sum finanskostnader23 09912 071
Netto finansposter612 757581 862
Ordinært resultat før skattekostnad2 391 0606 826 049
Skattekostnad på ordinært resultat00
Ordinært resultat2 391 0606 826 049
Årsresultat2 391 0606 826 049
Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital62 391 0606 826 049
Sum overføringer og disponeringer2 391 0606 826 049

Balanse pr. 31.12

Note20212020
Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler322 624 7710
Varige driftsmidler33 674 1885 118 934
Sum anleggsmidler26 298 9585 118 934
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer0988 221
Andre kortsiktige fordringer4 116 544648 790
Sum fordringer4 116 5441 637 011
Bankinnskudd, kontanter o.l.548 168 78458 630 079
Sum omløpsmidler52 285 32860 267 090
Sum eiendeler78 584 28665 386 024
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital65 000 0005 000 000
Sum innskutt egenkapital5 000 0005 000 000
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital631 081 88928 690 829
Sum opptjent egenkapital31 081 88928 690 829
Sum egenkapital36 081 88933 690 829
Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld810 409 7510
Sum annen langsiktig gjeld10 409 7510
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld2 993 5714 111 849
Skyldig offentlige avgifter57 089 36912 147 280
Annen kortsiktig gjeld822 009 70615 436 067
Sum kortsiktig gjeld32 092 64631 695 195
Sum gjeld42 502 39731 695 195
Sum egenkapital og gjeld78 584 28665 386 024

Trondheim, 14. februar 2022

Kontantstrømanalyse

Note20212020
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Ordinært resultat før skattekostnad2 391 0606 826 049
Ordinære avskrivninger32 128 2981 536 353
Endring i kundefordringer988 221-988 221
Endring i leverandørgjeld-1 118 278950 208
Endring i andre tidsavgrensninger8 457 7265 034 379
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter12 847 02713 358 769
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler3-23 308 3220
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-23 308 3220
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter00
Netto endring i bankinnskudd, kontanter o.l.-10 461 29513 358 769
Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr 01.01.58 630 07945 271 310
Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr 31.12.548 168 78458 630 079

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og anbefalinger til god regnskapsskikk.

Inntekter

Ramme for administrasjonshonorar fastsettes av Klima- og miljødepartementet på årlig basis for hvert enkelt oppdrag. Honoraret kan kun benyttes til å dekke administrasjonskostnader for oppdraget det er tildelt.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger, og nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over antatt levetid. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Pensjonsforpliktelser

Enova SF har en pensjonsordning i Statens pensjonskasse med ikke-fondsbasert premieoppfølging. Enova er derved del av et premiefellesskap med andre selskaper med lignende demografi. Dette medfører at det ikke er mulig å aktuarberegne en netto pensjonsforpliktelse for balanseføring. Premieinnbetaling til ordningene resultatføres derfor som pensjonskostnad og ingen netto pensjonsforpliktelse er balanseført. Enova har også en ordning for avtalefestet pensjon (AFP) gjennom Fellesordningen for avtalefestet pensjon.

Leieavtale

Enova driver sin virksomhet i leide lokaler. Leieavtalen er ikke balanseført.

Skatt

Selskapet er ikke skattepliktig.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte modellen. Kontanter mv. omfatter bankinnskudd.

Note 2 - Driftsinntekter

I 2021 forvaltet Enova SF oppdraget: Klima- og energifondet. Rammen for administrasjon av Klima- og energifondet ble satt til 195 125 000 kroner inkl. mva (156 100 000 kroner ekskl. mva). Det ble i 2021 tildelt 12 000 000 kroner i øremerkede midler til Prosjekt 42. Rammen finansieres i sin helhet med tilskudd fra Klima- og energifondet.

Spesifikasjon av administrasjonshonorar

Oppdrag20212020
Klima- og energifondet 156 100 000149 780 000
Herav øremerkede midler Prosjekt 42 12 000 00010 000 000

Note 3 - Varige driftsmidler

Kunst
ikke avskrivbar
KontormaskinerInventarUtv.kost Prosjekt 42Sum
Anskaffelseskost pr. 1.1.426 8223 176 5109 724 31013 327 642
+ Tilgang126 84023 181 48223 308 322
- Avgang-
Anskaffelseskost pr. 31.12.426 8223 303 3509 724 31023 181 48236 635 964
Akk. av.-/nedskr. pr 1.1.1 588 2556 620 4538 208 708
+ Ordinære avskrivninger1 094 070477 516556 7112 128 298
+ Nedskrivninger-
- Avgang-
Akk. av.-/nedskr. pr. 31.12.-2 682 3257 097 969556 71110 337 005
Balanseført verdi pr 31.12.426 822621 0252 626 34122 624 77126 298 958
Økonomisk levetid3 år8 år5 år

Enova leier kontorlokaler i Brattørkaia 17A . Leieavtalen gjelder frem til 31.12.2029

Note 4 - Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Selskapet har i 2021 i gjennomsnitt hatt 78,5 årsverk.

Lønnskostnader

20212020
Lønn, feriepenger mv.75 851 52976 613 720
Arbeidsgiveravgift12 166 77511 714 326
Pensjonskostnader9 047 48610 503 518
Andre lønnsrelaterte ytelser2 036 6611 976 997
Sum99 102 451100 808 560

Ytelser til ledende personer

Navn StillingLønnAnnen
godtgjørelse
Pensjons-
kostnader
Samlet
godtgjørelse
Nils Kristian NakstadAdministrerende direktør2 311 0869 059136 4772 456 621
Tonje FossAvdelingsdirektør Strategi1 557 8389 693136 4771 704 008
Øyvind LeistadAvdelingsdirektør Marked1 567 4719 109136 4771 713 058
Astrid LilliestråleAvdelingsdirektør Virksomhetsstyring1 481 6688 675136 4771 626 821

Selskapet har ingen avtaler om etterlønn.

Styrehonorar 2021

NavnRolleStyrehonorar
Tore HolmStyrets leder444 000
Arne FosenStyrets nestleder266 000
Eirik Gaard KristiansenStyremedlem226 000
Olav HasaasStyremedlem226 000
Dina Elvrum AuneStyremedlem226 000
Hege ØklandStyremedlem226 000
Linda Litlekalsøy AaseStyremedlem226 000
Ingrid AuneStyremedlem (ansatterepresentant)226 000
Sigmund StørsetStyremedlem (ansatterepresentant)226 000
Fredrik BengtsenStyremedlem (ansatterepresentant)226 000
Sum2 518 000

Godtgjørelse til revisor

20212020
Revisjonshonorar Enova SF60 00060 000
Revisjonshonorar Klima- og energifondet60 00060 000
Avtalte kontrollhandlinger forvaltningsoppdrag184 690184 690
Andre tjenester049 103
Sum 304 690337 887

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

20212020
Sum bankinnskudd per 31.1248 168 78458 630 079
Herav skattetrekkinnskudd per 31.123 639 8043 863 239

Skyldig skattetrekk pr 31.12.2021 utgjorde kr 3 639 804. Selskapet har tilstrekkelig innestående på skattetrekksinnskuddskonto.

Note 6 - Egenkapital

Enova SF har innskutt egenkapital på 5 000 000 kroner. Enova SF eies av den norske stat ved Klima- og miljødepartementet.

AksjekapitalAnnen egenkapitalSum egenkapital
Per 1.1.5 000 00028 690 82933 690 829
Overført årets resultat2 391 0602 391 060
Per 31.12.5 000 00031 081 88936 081 889

Note 7 - Pensjon

Enovas pensjonsordning tilfredsstiller lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen omfatter i alt 84 personer. Den er basert på at pensjonsalderen i foretaket er 67 år og at samlet kompensasjonsgrad ikke skal overstige 66 prosent av lønnen, begrenset opp til 12 G. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser, avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Pensjonsordningen ivaretas av foretakets medlemskap i Statens Pensjonskasse. I tillegg har Enova en AFP-ordning. Dette er en tilleggspensjonsordning som gir ansatte som fyller kravene i ordningen rett til å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ordningen ivaretas av Fellesordningen for avtalefestet pensjon.

Note 8 - Prosjektregnskap

Prosjekt 42 er et flerårig prosjekt for helhetlig virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling. I prosjektet er flere sentrale prosesser videreutviklet og en ny digital forretningsplattform er tatt i bruk. Siste delprosjekt forventes å avsluttes i 2022.

Prosjekt 42 har i oppdragsbrev en godkjent overordnet ramme på 45 mill. kroner. De øremerkede midlene ble delvis inntektsført i 2017, 2018 og 2021. Resterende øremerkede midler inntektsføres i takt med avskrivninger i perioden 2022-2026. Sistnevnte midler er balanseført som forskuddsutbetalt, fordelt på henholdsvis kortsiktig og øvrig langsiktig gjeld.

Inntekter og forskuddsbetalt tilskudd31.12
Inntektsført tilskudd tidligere år4 000 000
Inntektsført tilskudd 2021 (administrasjonshonorar)7 927 357
Forskuddsutbetalt, kortsiktig gjeld3 662 892
Forskuddsutbetalt, øvrig langsiktig gjeld10 409 751
Sum tilskudd26 000 000
Oversikt periodisert prosjektmidler31.12
Tilskudd26 000 000
Akkumulert inntektsført 31.12.11 927 357
IB 1.1. periodiserte prosjektmidler 10 000 000
Periodiserte prosjektmidler 31.124 072 643
Sum periodiserte prosjektmidler 31.1214 072 643
Bokføring årets tilskudd31.12
Inntektsført tilskudd 2021 (administrasjonshonorar)7 927 357
Periodiserte prosjektmidler4 072 643
Sum tilskudd 202112 000 000
Prosjektkostnader31.12
Prosjektkostnader 31.12.20 21 406 964
Ny vurdering av tidligere prosjektkostnader -6 256 999
Sum prosjektkostnader 2020 15 149 965
Kostnadsføring 20217 326 454
Avskrivning i år556 711
Sum prosjektkostnader 2021 7 883 165
Sum prosjektkostnader23 033 130

Prosjektkostnader i 2021 på kr 7 326 454 er bokført som andre driftskostnader.