Del III | Resultater, aktiviteter og framtidsutsikter

D.4.1.2

Framtidsutsikter – landtransport i et 2050 perspektiv

Transportsektoren - til lands og til vanns - må endre seg i retning av lavutslippssamfunnet gjennom utvikling og kostnadsreduksjoner i hele verdikjeden, for batterihybride og batterielektriske løsninger. Samtidig vil det være behov for flere teknologier og energibærere som el, hydrogen og biogass. Det er også en viktig forutsetning for at nullutslippsløsninger skal tas i bruk at infrastrukturen for alternative drivstoff er økonomisk bærekraftig, og at det er velfungerende verdikjeder fra produksjon, distribusjon til bruk.

Landtransport mot 2050

Norge har blitt et utstillingsvindu internasjonalt for overgangen til utslippsfri persontransport, og disse erfaringene må vi bygge videre på.  Vi kan ta en tilsvarende rolle innenfor tyngre transportmidler. Norge har utfordrende topografi og klima; det å vise at nullutslippsløsninger fungerer i det kalde nord kan påvirke utenlandske markeder til å ta i bruk slike løsninger. Mens Norge på sjøsiden kan bygge tilbudssiden av morgendagens løsninger, er vår rolle på landsiden først og fremst å bidra til etterspørsel.

Norge er avhengig av teknologiutviklingen internasjonalt for de fleste transportsegmenter. Spesielt veitransport.  Endringer i de globale markedene påvirker utviklingstempoet i den norske transportsektoren. Samtidig vil overgangen til batterielektrisk drift i Norge bidra til å bygge opp marked, kunnskap og erfaringer.  Dette skaper konkurransekraft.  Det gjør også det norske markedet klar for  storskala markedsintroduksjon som utløses av internasjonale krav, føringer og økte leveranser av batterielektriske løsninger.

Markedsintroduksjonen av batterielektriske løsninger innenfor tungtransporten er i startfasen; de store transportaktørene går foran i elektrifisering av kjøretøyparken.  Foreløpig er batteriteknologien begrenset på rekkevidde og videre introduksjon vil kreve investeringer på infrastruktursiden. Hydrogen kan også  bli et alternativ for enkelte bruksområder fremover.

Nå går norske aktører foran i å teste ut batterielektriske maskiner på bygg- og anleggsplasser. Denne utviklingen er sterkt drevet av etterspørsel fra det offentlige.  Gjennom flere pilotprosjekter på bygge- og anleggsplasser jobbes det med løsninger for nullutslipp fram mot 2050.  I dag bygges anleggsmaskiner om fra fossil til elektrisk, og det er behov for internasjonal industriell serieprodukson  av  store anleggsmaskiner med nullutslippsteknologi. Mot 2050 vil data og digitalisering være sentralt i overgangen til nullutslippsløsninger for landtransport. Denne type datainnhenting kan gi mulighet for å optimalisere drift. Det muliggjør også større trender og konsepter som delingsmobilitet, samhandlende intelligente transportsystemer, automatisering og autonomi.

Enova vil

  • legge til rette for storskala markedsintroduksjon for batterielektriske løsninger på land
  • bidra til effektive logistikksystemer som muliggjør overgang til null- og lavutslippsløsninger