Del III | Resultater, aktiviteter og framtidsutsikter

B.7

Status prosjektporteføljen

Status for prosjektporteføljen og fordeling på kategori

Når Enova vedtar støtte til prosjekter, reserveres beløpene i Klima- og energifondet som forpliktelser. Det vedtatte beløpet blir deretter utbetalt etterskuddsvis, basert på faktiske kostnader i prosjektet. Når et prosjekt har kommet så langt at utbetaling fra Enova starter, vil det ha passert mange kritiske beslutningspunkter og risikoen for at prosjektet vil bli kansellert synker betydelig.

Figurene 3.10 og 3.11 nedenfor viser status for prosjektporteføljen fordelt etter henholdsvis antall prosjekter og vedtatt støttebeløp. Det framgår at 36 prosent av prosjektene som ble støttet i 2021 allerede er ferdig gjennomført, og har sluttrapportert til Enova. Figur 3.11 viser imidlertid også at den vedtatte støtten til disse prosjektene utgjør svært lite, rundt 3 prosent av den samlede støtten som ble vedtatt i 2021. Dette er naturlig, siden det vil være de minste prosjektene som i størst grad rekker å ferdigstilles samme år som de mottok støtte fra Enova.

Figur 3.10

Status prosjektporteføljen, målt i antall prosjekter

Figur 3.10: Figuren viser andel sluttrapporterte, aktive og kansellerte prosjekter ved utgangen av 2021, målt i antall prosjekter. I tillegg vises hvor stor del av de aktive prosjektene der utbetaling er påbegynt.

Noen av prosjektene som får støtte blir kansellert, og i 2021 utgjorde disse rundt 2 prosent av vedtatt støtte. Kanselleringer er ofte en følge av endrede forutsetninger i perioden fra søknadstidspunktet til beslutning om oppstart. En viss andel kanselleringer er både forventet og ønskelig fordi Enova skal ta en viss risiko, men ikke overkompensere prosjekter, og da er det noen prosjekter som naturlig ikke kommer til å bli realisert. Vi må forvente at det vil skje kanselleringer i porteføljen også i kommende år. Støtten som er reservert til prosjektet blir da frigjort til bruk på nye prosjekter.

Figur 3.11

Status prosjektporteføljen, målt etter kontraktsfestet støtte

Figur 3.11: Figuren viser sluttrapporterte, aktive og kansellerte prosjekter ved utgangen av 2021, målt etter tildelt støtte.

De mindre prosjektene utgjør det store volumet av støttede prosjekter. Som illustrert ved figur 3.12 utgjør prosjekter med tilsagn på 1 million kroner og mindre over 90 prosent av antall prosjekter. Saksbehandlingen av disse søknadene skjer i stor grad ved hjelp av automatiserte prosesser med svært lite behov for manuelt arbeid. Disse volumprosjektene utgjør imidlertid bare rundt 10 prosent av de disponerte midlene. De resterende midlene fordeles omtrent likt på de store prosjektene (over 20 millioner kroner i kontraktfestet støtte) og mellomkategorien (1-20 millioner kroner i kontraktsfestet støtte). Hovedtyngden av saksbehandlingskapasiteten brukes på de større, til dels unike og mer krevende prosjektene.

Figur 3.12

Prosjekter 2021 fordelt etter størrelse på tilsagn

Figur 3.12: Figuren viser fordelingen av vedtatte prosjekter i 2021 etter størrelsen på det enkelte tilsagn

Figur 3.13 illustrerer hvordan bidragene fra prosjekter innvilget støtte i 2021 fordeler seg sett mot forventet år for ferdigstillelse av de enkelte prosjekter. Vi ser at av prosjektene som ble støttet i 2021, er det prosjekter tilsvarende et utslippsresultat på vel 21 000 tonn CO2-ekvivalenter som ble ferdigstilt i 2021. Hovedtyngden av prosjekter som bidrar til utslippsreduksjoner er ventet sluttført i 2022. Disse prosjektene representerer et kontraktfestet utslippsresultat på 165 000 tonn CO2-ekvivalenter.

Prosjekter som bidrar til innovasjonsresultatene, er ofte mer komplekse og har normalt en lengre gjennomføringstid. Vi ser av figuren at prosjekter som utløser mest innovasjonsresultat først ferdigstilles i årene etter 2024.

Figur 3.13

Prosjektenes bidrag til målindikatorene i 2021 fordelt etter kontraktsfestet sluttdato

Figur 3.13: Figuren viser kontraktsfestet sluttår for prosjekter tildelt støtte i 2021, fordelt etter prosjektenes bidrag til de to målindikatorene, utslippsresultat og innovasjonsresultat

*) Kilotonn CO2-ekvivalenter