Del III | Resultater, aktiviteter og framtidsutsikter

B.8

Særskilt rapportering på energiresultater

I avtaleperioden 2017-2020 rapporterte Enova på måleindikatorer for energiresultat og effekt. En forenklet rapportering videreføres i avtaleperioden 2021-2024.

Utslippsresultat og utløst innovasjonskapital er de to målindikatorene som er fokuset i inneværende avtaleperiode. I den forrige avtaleperioden (2017-2020) ble det i tillegg rapportert på oppnådd energiresultat og effektresultat. Selv om energiresultatet ikke er en egen målindikator i gjeldende avtale, videreføres det en forenklet rapportering av disse resultatene.

Prosjektene som gir energiresultat, kan deles inn i fire kategorier: produksjon, energieffektivisering, distribusjon og konvertering.

Produksjonsprosjekter inkluderer alle prosjekter der det produseres elektrisitet eller fornybar varme, enten for salg eller intern bruk. Etablering og utvidelser av fjernvarmeanlegg medfører utbygging av ny infrastruktur, og disse prosjektene er kategorisert som distribusjonsprosjekter.

I konverteringsprosjekter endrer man energibærer fra elektrisitet eller fossile energibærere og over til fornybare energibærere, for eksempel basert på bioenergi. Et prosjekt som konverterer fra en energibærer til en annen omfatter gjerne både konvertering og energieffektivisering. Et eksempel er elektrifisering innen transport hvor man går over fra å benytte diesel til elektrisitet. En elektrisk motor har høyere virkningsgrad enn dieselmotoren. Enova beregner derfor et energiresultat knyttet til konverteringen fra diesel, og et energiresultat fra energieffektivisering når det benyttes elektrisk motor i stedet for dieselmotor.

Tabell 3.13 viser at prosjekter støttet i 2021 representerer et energiresultat på 2 696 GWh. Tiltak for energieffektivisering i industrien utgjør 1 425 GWh, eller nær 53 prosent av det totale energiresultatet. Også transportsektoren bidrar med betydelige energiresultater (883 GWh), som følge av både effektivisering (614 GWh) og konvertering (263 GWh). Denne fordelingen på effektivisering og konvertering er en typisk effekt av elektrifisering av kjøretøy med forbrenningsmotor, som nevnt ovenfor. Deler av konverteringsresultatet innen transport er også knyttet til bruk av biodrivstoff. Vi ser også et betydelig energiresultat innen Energisystemet, som i stor grad er knyttet til utbygging av fjernvarme (distribusjon).

Tabell 3.13

Energiresultat 2021 fordelt på prosjektkategori

SektorEnergieffektiviseringProduksjonDistribusjonKonvertering
GWhGWhGWhGWh
Industri 1 425 14 - 78
Transport 614 5 - 263
Energisystemet 0 30 128 85
Tjenesteyting og sluttbruk 29 11 - 12
Totalt 2 069 60 128 439

Tabell 3.13: Tabellen viser energiresultater (GWh) i 2021 fordelt på prosjektkategori og sektor. Tallene er korrigert for kansellerte prosjekter.

Figur 3.14 viser fordelingen av energiresultatet på de prosjektkategorier som gir grunnlag for energiresultat. Det klart største bidraget til energiresultatet stammer fra effektiviseringstiltak og utgjør 77 prosent, mens energikonvertering utgjør 16 prosent.

Figur 3.14

Energiresultat fordelt på prosjektkategori 2021

Figur 3.14: Figuren viser fordelingen av forventede energiresultater (GWh) fra prosjeker tildelt støtte i 2021 fordelt på prosjektkategori.

Enovas energiresultat beregnes på ulike måter, avhengig av type tiltak og hvilke energibærere som påvirkes. Dersom man ser bort fra de rene effektiviseringseffektene, som kan betegnes som «unngått energibruk», er energiresultat i 2021 knyttet til nye løsninger og endring i bruk av energibærere som tilsvarer 627 GWh. Dette er presentert i tabell 3.14. Energiresultat knyttet til elektrisitet er det største, 237 GWh, og kommer fra elektrifiseringstiltak og produksjon av elektrisitet. Bidraget fra bioenergi på 216 GWh, er hovedsakelig knyttet til fjernvarmeprosjekter. Det som i tabellen benevnes som «Varmepumpe», 116 GWh, er i prinsippet omgivelses- eller spillvarme som er nyttiggjort til oppvarming eller andre formål. Øvrige energibærere har mer beskjedne bidrag i 2021.

Tabell 3.14

Energiresultat innen produksjon, distribusjon og konvertering fordelt per energibærer

EnergibærerEnergiresultat
GWh
Elektrisitet237
Bioenergi216
Flis95
Pellets og briketter61
Biogass51
Biomasse5
Annen bio5
Varmepumpe116
Avfall22
Spillvarme22
Annen fornybar6
Hydrogen5
Sol4
Totalt627

Tabell 3.14: Figuren viser energiresultatet innen produksjon, distribusjon og konvertering fordelt per energibærer for prosjekter vedtatt støttet i 2021.