Del III | Resultater, aktiviteter og framtidsutsikter

B.5

Målindikator for innovasjon

Måleindikatoren for innovasjon skal sammen med kvalitativ og kvantitativ rapportering indikere måloppnåelse.

Innovasjonsresultater 2021

Enova skal fremme teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050. Det føres innovasjonsresultater fra prosjekter som bidrar til økt innovasjon innen relevant klimateknologi, og disse resultatene måles ved utløst kapital i kroner. Med utløst kapital menes den delen av prosjektets investeringskostnader som utløses gjennom støtten fra Enova, det vil si prosjektets totale investeringskostnader fratrukket støtte fra Enova og andre offentlige aktører.

Målet med teknologiprosjektene er å høste erfaringer som bidrar til kompetanseutvikling, innovasjon og spredning av teknologi både nasjonalt og internasjonalt.

Innen programmene for ny energi- og klimateknologi støttet Enova i 2021 rundt 100 prosjekter som er så nyskapende at de kvalifiserer for innovasjonsresultat. Med grunnlag i en støtte fra Enova på 2,1 milliarder kroner utløste disse prosjektene ytterligere 3,6 milliarder kroner i investert privat kapital, som rapporteres som innovasjonsresultat for Enova. Vi opplever responsen på disse programtilbudene som god. Som figur 3.8 viser, er årets resultat foran skjema med tanke på oppnåelse av avtaleperiodens målindikator for innovasjonsresultater.

Figur 3.8

Utvikling i innovasjonsresultater 2021-2024

Figur 3.8: Figuren viser forventet utløst innovasjonskapital (MNOK) i prosjekter innen senfase teknologiutvikling som er tildelt støtte fra Klima- og energifondet i 2021. Resultatene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.

Det er prosjekter innen industrien som utløser den største andelen av innovasjonskapital i 2021. De om lag 2,7 milliarder kronene innen industrien utgjør 75 prosent av innovasjonsresultatet, etterfulgt av prosjekter innen energisystemet på vel 11 prosent, og tjenesteyting og sluttbruk på om lag 9 prosent.

Tabell 3.8

Innovasjonsresultater

Sektor2021
MNOK
Industri2 664
Transport178
Energisystemet385
Tjenesteyting og sluttbruk335
Totalt3 561

Tabell 3.8: Tabellen viser forventet utløst innovasjonskapital (MNOK) i prosjekter tildelt støtte i 2021, fordelt per sektor. Resultatene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter per 2021.

Tabell 3.9 viser at kanselleringer og sluttrapporteringer ikke har medført vesentlige justeringer av det kontraktfestede innovasjonsresultatet i 2021. En viktig del av årsaken til dette er at mange innovasjonsprosjekter er omfattende, og er avhengige av en lengre prosjektperiode før sluttrapport kan leveres.

Tabell 3.9

Utvikling i innovasjonsresultater 2021

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
MNOKMNOKMNOK
Industri2 6642 6642 664
Transport178178178
Energisystemet385385385
Tjenesteyting og sluttbruk335335335
Totalt3 5613 5613 561

Tabell 3.9: Tabellen viser utvikling i forventet utløst innovasjonskapital (MNOK) målt fra resultat på vedtakstidspunkt, korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.

Teknologiprogrammene til Enova skal bidra til at teknologisk risiko og teknologikostnaden for ny innovativ teknologi reduseres, slik at teknologien hjelpes fra utviklingsstadiet og ut i det kommersielle markedet. Teknologimodningen foregår i trinn gjennom pilotering, demonstrasjon og fullskala testing. Dette er generelt krevende prosjekter som fordrer mye innsats fra aktørene for å kunne gjennomføres, og som er avhengige av støtte for å kunne realiseres.

Innovasjonsresultatene svinger mye fra år til år som en følge av variasjon i antall teknologiprosjekter og størrelse på enkeltprosjekter. Det har i 2021 vært flere store og viktige prosjekter som har bidratt til at uttellingen på innovasjonsresultatet ligger over forventning. Et eksempel på dette er Horisont Energi AS sitt Barents Blue prosjekt for storskala utslippsfri ammoniakkproduksjon i Hammerfest kommune. Dette prosjektet ble tildelt 482 millioner kroner fra Enova. Også Freyr Battery Norway sitt planlagte pilotanlegg for litium-ion batteriproduksjon i Mo i Rana, med 142 millioner kroner i støtte fra Enova, representerer et stort prosjekt i denne sammenhengen.

Videre kan vi nevne Kværner AS (flytende vindturbin), Tizir Titanium & Iron AS (hydrogenbasert reduksjonsprosess), samt Vow Green Metals AS (framstilling av biokarbon til industriell bruk) som eksempler på større innovative teknologiprosjekter støttet i 2021. Se tabell 3.10 for en oversikt over aktiviteten innen programmene for ny energi- og klimateknologi i 2021.

Tabell 3.10

Prosjekter innen senfase teknologiutvikling

20212021
SektorProgram
Antall prosjekter støttetKontraktsfestet støtte
STKMNOK
Industri221 487
Pilotering av ny energi- og klimateknologi10307
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi7414
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi322
IPCEI Hydrogen2743
Transport 5138
Pilotering av ny energi- og klimateknologi344
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi294
Energisystemet 45233
Pilotering av ny energi- og klimateknologi7164
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi529
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi220
Konseptutredning bygg og områder3120
Tjenesteyting og sluttbruk29196
Pilotering av ny energi- og klimateknologi1092
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi117
Innovative løsninger i Energitjenestemarkedet for bygg43
Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder875
Grønne forretningsmodeller og tjenester32
Kommersiell utprøving38
Totalt1012 054

Tabell 3.10: Tabellen viser antall prosjekter og kontraktsfestet støtte (MNOK) innen senfase teknologiutvikling i 2021, fordelt per sektor og program. Tallene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.

Det henvises til Enovas nettsted for mer informasjon om prosjekter innen energi- og klimateknologi som er gitt støtte; se enova.no.