Del III | Resultater, aktiviteter og framtidsutsikter

B.6

Aktiviteter og prosjekter

Enovas rapportering på avtalefestede aktiviteter og oppgaver.

Aktivitetsoversikt 2021

Tabell 3.11 viser en oversikt over hele søknadsmassen i 2021. Det ble totalt mottatt 13 655 søknader, og av disse ble 12 669 prosjekter støttet. Den geografiske fordelingen av støttede prosjekter framgår av kartillustrasjonen nedenfor.

I enkelte tilfeller kan det innenfor et år være flere vedtak enn søknader på et program. Dette skyldes at søknader som mottas i slutten av ett år kan bli ferdigbehandlet først året etter.

Når søknader ikke innvilges støtte, skyldes det som regel en eller flere av følgende årsaker:

  • Prosjektene er for lønnsomme til at de kan støttes.
  • Prosjektene er for dyre til at de kan støttes.
  • Prosjektene faller utenfor kriteriene for støtte.
  • Prosjektene er ikke tilstrekkelig dokumentert.

Tabell 3.11

Aktivitetsoversikt Klima- og energifondet 2021

SektorAntall søknaderAntall prosjekter støttetKontraktsfestet støtte
STKSTKMNOK
Industri3712401 684
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi8322
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi117414
IPCEI Hydrogen32743
Klima- og energisatsinger i industrien321218197
Pilotering av ny energi- og klimateknologi2810307
Transport5 1824 9492 091
Batteri i fartøy11587540
Elektrifisering av sjøtransport6532322
Energitiltak i landtransport255190321
Forprosjekt: Hydrogen til maritim transport291514
Forprosjektstøtte til infrastruktur for strøm til havneopphold og lading15155
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi25294
Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester1512208
Installasjon av lavspent landstrømsystemer i eksisterende fartøy483616
Investeringsstøtte til infrastruktur for strøm for havneopphold og lading181498
Nullutslippsfond Elvarebil4 0774 062260
Nullutslippsfond lader til Elvarebil4174163
Områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil0215
Pilotering av ny energi- og klimateknologi3344
Produksjon av biogass og biodrivstoff415
Tunge kjøretøy9662146
Energisystemet252212402
Fjernvarme og fjernkjøling3011117
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi2220
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi7529
Konseptutredning bygg og områder523120
Pilotering av ny energi- og klimateknologi107164
Varmesentraler15115652
Tjenesteyting og sluttbruk7 8427 265375
Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg2703638
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi2117
Grønne forretningsmodeller og tjenester632
Helhetlig kartlegging av bygg646915
Innovative løsninger i Energitjenestemarkedet for bygg743
Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder11875
Kommersiell utprøving438
Pilotering av ny energi- og klimateknologi351092
Enovatilskuddet7 4437 131127
Internasjonalt432
IEA Hovedprosjekt122
Prosjektetableringsstøtte til EUs Innovasjonsfond310,3
Totalt13 65112 669 4 553

Tabell 3.11: Tabellen viser en oversikt over antall søknader mottatt og antall prosjekter vedtatt støttet 1, samt midler tildelt innenfor Enovas programmer i 2021. Tabellen viser kun støtte på søkbare programmer, og ikke disponeringer for øvrige avtalefestede aktiviteter på Klima- og energifondet.
1 Antall prosjekter vedtatt støttet er korrigert for kanselleringer. For 2021-porteføljen gjelder dette 72 prosjekt.

Fylkesvis fordeling av prosjekter og kontraktsfestet støtte

Enova støttet i 2021 over 5500 prosjekter med til sammen 4,4 mrd. kroner ¹.
En oversikt over, og mer informasjon om disse prosjektene finnes på www.enova.no.

1) Enovatilskuddet er ikke inkludert i oversikten.

Enovatilskuddet

I 2021 er det gitt støtte til 7 131 prosjekter innen Enovatilskuddet. El-produksjon og balansert ventilasjon var de enkelttiltakene som fikk flest tilskudd, hver med over 20 prosent av alle tilskudd. Produksjon av elektrisitet i husholdninger er i hovedsak knyttet til installasjon av solceller på bolig. 14 prosent av tilskuddene gikk til installasjon av vannbåren varme.

Figur 3.9

Antall tilskudd innenfor Enovatilskuddet, fordelt på tiltak

Figur 3.9: Figuren viser antall tilskudd innenfor Enovatilskuddet i 2021, fordelt på tiltak.

Det mest omfattende og energibesparende enkelttiltaket er energioppgradering av bygningskroppen. I 2021 ble det utbetalt 456 slike tilskudd. Dette er en nedgang på 20 prosent sammenlignet med 2020.

Landsdekkende informasjonstjenester

Enova tilbyr rådgivning til både næringsliv og private. For private vektlegges behovet for informasjonsinnhenting tidlig i beslutningsfasen foran et prosjekt, samt bistand rundt selve søknadsprosessen. Rådgivning skjer på eget nettsted og gjennom svartjenesten Enova Svarer.

Tabell 3.12

Landsdekkende informasjonstjenester

AktivitetFormål med aktivitet 2021
Enova svarer Landsdekkende informasjon og rådgivning via telefon, epost og nettprat for å understøtte målene for Klima- og energifondet.34 532
Privatpersoner20 135
Næringsaktører14 397
Enova.no (Sidevisninger per dag)Informasjon om Enovas støttetilbud og rådgivning omkring energi- og klimatiltak6 695
Enovatilskuddet (privatmarkedet)2 611
Næringsdel4 084

Tabell 3.12: Tabellen viser antall henvendelser til Enovas svartjeneste og antall sidevisninger per dag på Enovas hjemmesider i 2021.

Enova Svarer mottok vel 34 500 henvendelser i 2021, med en overvekt av henvendelser fra privatpersoner (58 prosent). Både totalt volum og fordelingen mellom privatpersoner og næringsaktører av aktiviteten er nesten identisk med fjoråret.

Henvendelser til Enova Svarer skjer oftest per telefon (41 prosent), men det er også et betydelig antall henvendelser ved bruk av epost (33 prosent) og chat (23 prosent). De høye strømprisene og mediefokuset rundt dette utløste en del ekstra trafikk mot slutten av året. Vår erfaring er at Enova Svarer betraktes som et naturlig kontaktpunkt for rådgivning knyttet til energieffektivisering i slike situasjoner, selv om Enova ikke har direkte økonomisk støtte til alle tiltak som kan være relevante.

Flertallet av henvendelser fra private har vært knyttet til oppgradering av bygningskroppen, og relaterte energitiltak. Det registreres også at interessen for elproduksjon (solceller) på egen bolig er stigende. For næringsaktører er henvendelser innen landtransport den største kategorien i 2021, men spørsmål omkring bygg og eiendom genererer også betydelig trafikk.

Enova ivaretar Norges deltagelse i EUs innovasjonsfond

Enova har ansvaret for Norges deltakelse i EUs innovasjonsfond og støtter norske søkere til fondet. EUs Innovasjonsfond er blant verdens største investeringsfond for klimateknologi og er mot 2030 ventet å tildele midler tilsvarende om lag 250 milliarder kroner til prosjekter. Fondet gjennomfører årlige utlysninger for små og store prosjekter. Enovas tilbud til norske søkere omfatter økonomisk støtte, kurs og informasjonsdeling, i tillegg til spesifikk rådgivning. Tilbudet til søkere ble videreutviklet i 2021, og Enova gjennomførte i løpet av året mer spesialisert kursvirksomhet og individuell veiledning av prosjekter, blant annet ved bruk ekstern ekspertbistand.

I 2021 fullførte EUs innovasjonsfond sine første søknads- og evalueringsprosesser. Enova støttet norske søkere og ga innspill til EU om erfaringer og framtidig innretting. Enova bisto flere av de 17 norske prosjektene som deltok i utlysningen for store prosjekter. To prosjekter i Norge ble tildelt «prosjektutviklingsstøtte» fra EU.

Blant de 7 prosjektene som gikk til topps i konkurransen, er CO2-transport og -lagring i Norge aktuelle for flere av dem. I utlysningen for små prosjekter fikk norske Kitemill tildelt 3,4 millioner Euro i konkurranse med over 230 prosjekter. Enova fortsetter i 2022 videreutviklingen av Norges deltakelse i ordningen i samarbeid med andre deler av virkemiddelapparatet og interessenter i markedet.

Energimerkeordningen

Enova fikk i 2016 ansvar for å forvalte IT-systemet for energimerking av bygninger – energimerkesystemet, samt å analysere og foreslå videre utvikling av energimerkeordningen for bygninger. Videreutvikling som kan gjøres innenfor gjeldende forskrift er gjennomført, og et forslag om endringer som krever forskriftsjustering ble i 2019 overlevert Olje- og energidepartementet som forvalter forskriften. Blant annet er metodikken for behandling av ulike energiformer foreslått endret, noe som er i samsvar med Enovas ansvar for å finne gode løsninger som tar hensyn til behovet for et effektivt energisystem.

Den viktigste gjennomførte videreutviklingen er at banker får tilgang til data fra energimerkesystemet som grunnlag for tildeling av grønne lån og annet arbeid med utvikling av grønn finansiering. I 2021 har energimerkesystemet blitt videre utviklet og vil blant annet gi bedre muligheter for tilgang til data for finansmarkedet. Registreringsløsningen for privatpersoner vil også bli forbedret. Hvis endring av energimerkeforskriften gjennomføres som foreslått, vil også ny beregningsmodell og ny utforming av energimerke og energiattest bli tatt inn i det videreutviklede IT-systemet.

IPCEI (Important Project of Common European Interest)

Enova forvalter Norges deltagelse i et europeisk samarbeid om utvikling av hydrogenteknologi.

Hydrogen kan bli en nøkkelfaktor i arbeidet med å nå klimamålene og som grunnlag for ny verdiskaping i Norge. Vi har gode forutsetninger for å utvikle og ta i bruk hydrogenløsninger, men Norge trenger ikke å finne de gode løsningene alene. Ved å koble oss på Europas hydrogensatsing kan vi både sette fart på utviklingen og gi norske bedrifter en god mulighet til å øke kvaliteten på sine prosjekter. I 2020 fikk Enova ansvaret for å forvalte Norges deltagelse i den europeiske satsingen på forsknings- og industrisamarbeid (IPCEI) innen hydrogen. IPCEI-prosjekter er store innovasjonsprosjekter som ofte innebærer stor risiko. For å kunne realiseres krever disse ofte en koordinert innsats og grenseoverskridende investeringer fra offentlige myndigheter og industrier i flere medlemsland. I 2021 tildelte Enova midler til to prosjekter innen IPCEI; Horisont Energi AS og Tizir Titanium & Iron AS.

Enova forvalter «Grønn omstillingspakke» til industri

I 2020 fikk Enova oppgaven med å forvalte en «Grønn omstillingspakke» til industrien. Midlene kom i form av en ekstrabevilgning på 2 milliarder kroner til Klima- og energifondet, og skal brukes til den teknologiutviklingen Norge trenger for å kutte utslipp i eksisterende industri og utløse vekstmulighetene i ny grønn industri. Intensjonen med omstillingspakken er å styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og fremskynde en grønn omstilling. Å bidra til at Norge kommer bedre ut av koronakrisen er et annet viktig formål med pakken. Midlene skal brukes til å forsterke satsingen på teknologiutvikling i industrien og bidra til grønn omstilling på veien ut av krisen i tråd med omstillingen til lavutslippssamfunnet. Midlene skal støtte opp under grønn teknologiutvikling innenfor eksempelvis leverandørindustrien, maritim næring og fornybar energi, herunder teknologi innenfor områder som hydrogen, batteriteknologi, havvind og grønn skipsfart.