Del III | Resultater, aktiviteter og framtidsutsikter

B.3

Måleindikatorer – bidrag fra 2021 resultatene

Enovas 4-årsavtale med Klima- og miljødepartementet fastsetter to måleindikatorer som en av flere kriterier for å vurdere måloppnåelsen.

Bidrag i 2021 for å realisere målindikatorene; utslippsresultater og innovasjonsresultater

Covid-19 har preget det norske samfunnet også i 2021, og mange virksomheter og husholdninger opplevde hverdagen som utfordrende. Enova opplever at aktiviteten i all hovedsak har vært innenfor det normale, og den resultatmessige uttellingen har vært tilfredsstillende.

Enova investerer i de prosjektene som ut fra det vi vet i dag, best mulig stimulerer de ønskede markedsendringene. Enova hadde i 2021 nær 7,4 milliarder kroner til rådighet, og har totalt gitt støtte på 4,6 milliarder kroner til over 5 500 prosjekter. I tillegg kommer over 7 100 tiltak i norske boliger gjennom Enovatilskuddet.

I Enovas styringsavtale benyttes utvalgte målindikatorer blant flere kriterier for å vurdere måloppnåelsen. Avtalen for perioden 2021-2024 kvantifiserer nivået på målindikatorene. Med tilleggsavtalen, som gjelder fra 2022, justeres målene opp. Etter denne justeringen legges nå følgende nivå på målindikatorene til grunn for avtaleperioden:

  • utslippsresultater tilsvarende 1,3 (opprinnelig 1,2) millioner tonn ikke-kvotepliktige CO2-ekvivalenter
  • innovasjonsresultater tilsvarende utløst innovasjonskapital på 10 (opprinnelig 6) milliarder kroner

Enova har i 2021 resultatført 0,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i utslippsresultat og 3,6 milliarder kroner i utløst innovasjonskapital.  Med utgangspunkt i mål satt i gjeldende styringsavtale for 2021, er utslippsresultatet i henhold til forventning. Innovasjonsresultatet ligger godt over forventning dersom en lineær utvikling legges til grunn. Samlet sett vurderer Enova at resultatene i 2021 er gode.

Tabell 3.2

Resultater målindikatorer

Målindikator2021
Utslippsresultat (ktonn CO2-ekv.)301
Innovasjonsresultat (MNOK)3 561

Tabell 3.2: Tabellen viser resultater for de to målindikatorene, definert i avtalen med Klima- og miljødepartementet, for prosjekter tildelt støtte i 2021. Tallene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.