Del III | Resultater, aktiviteter og framtidsutsikter

Landtransport

Styrket konkurransekraft for batterielektrisk landtransport

Batterielektrifisering av landtransport er på gang i stadig flere kjøretøygrupper

Enovas støtte til nullutslippskjøretøy og -anleggsmaskiner skal bidra til at den kommersielle bruken øker i omfang og markedet vokser hurtigere enn hva tilfelle ville vært uten støtte. Enova kan legge til rette for at batterielektriske løsninger på land introduseres i tilstrekkelig grad, slik at tilbudssiden av infrastruktur, system og logistikk stimuleres og utvikles. Gjennom å etterspørre utvikling av konsepter og løsninger tilrettelagt for overgangen til batterielektrisk drift, vil vi bidra til å bygge opp marked, kunnskap og erfaringer. Med denne utviklingen vil det norske markedet på et tidlig stadium kunne være forberedt for storskala markedsintroduksjon som utløses av internasjonale krav og økte leveranser av batteridrevne kjøretøy og anleggsmaskiner.

Enova ser nå en betydelig økning i aktiviteten innen nullutslippsløsninger for landtransport. Markedet for nullutslippsløsninger er i bevegelse, utløst av flere drivere. Særlig for de tyngre veigående kjøretøyene har det skjedd mye på kort tid, selv om det fortsatt er stor spredning i volum og teknologisk modenhet på tvers av ulike kjøretøygrupper. For en stor andel av teknologiene og løsningene er merinvesteringen fortsatt høy.

Veigående kjøretøy

Markedet for elvarebiler var sterkt i 2021. Mens det i 2020 ble det solgt 2 478 elvarebiler som ga en markedsandel på over 8 prosent av nybilsalget, så økte dette til 5 495 elvarebiler en markedsandel på 17 prosent i 2021. Tilgangen på ulike kjøretøymodeller er god ved inngangen til 2022, og det er en gradvis utvikling i bilenes tekniske egenskaper og kjørekomfort.

Markedet for elektriske lastebiler har inntil nylig vært i en senfase teknologiutvikling. De første prosjektene med støtte fra Enova ga viktig erfaring i drift og flere av tidligbrukerne har gått videre med flere anskaffelser av elektriske kjøretøy. Steget opp fra elektrifisering av lette til tyngre kjøretøy har vært avhengig av leveranser fra internasjonale produsenter, og 2020 markerte overgangen til mindre serieproduksjoner av batterielektriske tyngre kjøretøy fra flere leverandører.

Vi er nå inne i en tidlig fase markedsintroduksjon også for elektrisk lastebil og de store internasjonale kjøretøysprodusentene har meldt økte leveranser også i det tyngre segmentet til det europeiske markedet i 2021. Dette vil gi en gradvis økning i markedsvolumet, noe som bygger opp under tilbudssiden av markedet og gir grunnlag for videre utvikling og styrket konkurransekraft.

I 2021 har Enova gitt tilsagn om støtte til 153 el-lastebiler og 21 turbusser. Markedet synes å dra fordel av at Norge var tidlig ute med elektrifiseringen av personbilsegmentet og elvarebil vurderes å være på god vei til å kunne bli et konkurransedyktig alternativ. Den videre utviklingen i markedet vil være avhengig av økning i leveranser og utvalg fra internasjonale produsenter og nedgang i merkostnad sammenlignet med det fossile alternativet.

De første elektriske turbussene er introdusert i det Norske markedet

De siste to årene har Enova gitt støtte til 78 elektriske turbusser. Erfaringene fra de første turbussene som er satt i drift er hittil positive, både blant sjåfører og passasjerer. Med nattlading leverer bussene tilstrekkelig rekkevidde på 350-400 km per lading og driftskostnadene er betydelig lavere enn for fossile turbusser. Selskapene posisjonerer seg med dette for å innfri krav til null- og lavutslippsløsninger fra offentlige og private innkjøpere. I 2020 gav Enova også støtte til elektrifisering av turbusser i klasse 3, såkalte normalgulv-busser som stiller høye krav til tekniske spesifikasjoner og standarder. Prosjektene krever tett oppfølging og testing og samarbeid med fabrikker og importører med base i det asiatiske markedet. Foreløpig er det ingen europeiske produsenter som har levert busser til Norge i dette segmentet, men det er ventet at også disse på sikt vil komme på banen med flere modeller utover bybuss-segmentet.

Prosjektene med støtte fra Enova muliggjør verifisering i drift av elektriske turbusser under norske forhold i et betydelig omfang. Noen av turbussene er også planlagt i drift under arktiske forhold. Verifisering og driftserfaring blir viktig for å ta ned risiko og i overgangen fra senfase teknologiutvikling til tidlig markedsintroduksjon. Prosjektene vil derfor bli avgjørende både for kompetansebygging og investeringsvillighet for flere i en fragmentert bransje med få store og mange små aktører.

Anleggsmaskiner

Markedet for elektrifisering av tyngre anleggsmaskiner befinner seg fremdeles i en fase hvor vesentlig teknologiutvikling er nødvendig.  Antallet elektriske gravemaskiner og hjullastere med støtte fra Enova har økt fra 67 stk i 2020 til 191 stk i 2021. De lettere elektriske gravemaskinene og hjullastere finnes i dag i serieproduserte utgaver, men overgangen fra ombygging til leveranser av serieproduksjon for de tyngre segmentene er hittil ikke varslet fra de internasjonale produsentene og leverandørene.

Videre teknologiutvikling og planer for serieproduksjon for de tyngre anleggsmaskinene vil være en forutsetning for økt markedsintroduksjon. I tillegg vil videre markedsintroduksjon av elektriske anleggsmaskiner generelt kreve gode systemløsninger. Lading og drifting av elektriske anleggsmaskiner avhenger av en fungerende energiinfrastruktur på bygge-anleggsplassen. I dag finnes det enkeltkomponenter tilgengelig for elektrifisering av anleggssektoren, men det er få eksempler på fullgode systemløsninger eller tjenester og tilbud av pakkeløsninger for elektrifisering. Veien mot et velfungerende marked for elektrifisering på dette området vil fordre videre utvikling og innovasjon innen systemintegrasjon, teknologi, arbeidsprosesser og forretningsmodeller. I 2021 tildelte Enova støtte til 9 ulike pilotprosjekter som skal bidra i omstillingen til utslippsfrie bygge- og anleggplasser ved å teste ut nye løsninger med en helhetlig tilnærming. Bredden i de prosjektene spenner seg fra hydrogenbaserte løsninger som skal legge til rette for strømforsyning på anleggsplasser, til utslippsfri byggvarme og digitale løsninger som skal bedre logging av data fra arbeidsprosesser.

Figur 3.18

Tunge elektriske kjøretøy og anleggsmaskiner med støtte fra Enova

Figur 3.18: Figuren viser antall kjøretøy og anleggsmaskiner støttet av Enova i perioden 2017-2021. Enova har i samme periode gitt tilsagn om støtte til anskaffelse av mer enn 20.000 elvarebiler

*Andre kjøretøy og maskiner som feiebil, shuttlebuss og sprøyteroboter

Figur 3.19

Elektrifisering av landtransport i Norge

Figur 3.19: Figuren viser markedsandel av nyregistreringer i Norge i 2021. For lastebiler,  varebiler og personbiler er andel målt ut fra totalt registrerte kjøretøy i 2021. For anleggsmaskiner er andelen basert på antall støttede kjøretøy.