Del III | Resultater, aktiviteter og framtidsutsikter

Maritim transport

Elektrifisering av skip – maritim batteriteknologi er i utvikling og vekst

Elektrifiseringen av norsk sjøfart er i gang

Norge har en stor maritim næring med aktører i hele verdikjeden fra teknologiutvikling og skipsdesign til rederier og aktører som etterspør ulike former for båtfrakt og maritime operasjoner. Det gir et godt utgangspunkt for elektrifisering av norsk sjøfart og utviklingen av en verdikjede som kan understøtte et slikt teknologisk skift.

Per i dag trengs det støtte til både teknologiutvikling og markedsintroduksjon. Utviklingen viser imidlertid at det har skjedd en betydelig modning i deler av markedet og at det utvikles og demonstreres løsninger i stadig nye segmenter. Batterier til bruk i fremdrift gjør nå sitt inntog i bredden av fartøysegmenter. Ifølge Maritime Battery Forum sitt skipsregister, som deles via DNV GL’s Alternative Fuels Insight plattform er det ved enden av 2021 nærmere 500 fartøy med batteri under bygging eller i drift – hvor nærmere halvparten av dem opererer i Norge.

Til nå har Enova støttet batteriinstallasjon og andre energieffektiviseringstiltak i om lag 275 fartøy med over 2,23 milliard kroner, i tillegg til et mindre antall hel-elektriske fartøy. 249 fartøy har fått støtte til installasjon av landstrømsystem. Samtidig har vi gjennom 12 konkurranser  i perioden  2015 til 2021 støttet 114 landstrømprosjekter i over 65 norske havner med mer enn 800 millioner kroner.

Oljeservice er et marked som tidlig viste interesse for elektrifisering og da hovedsakelig hybridisering hvor batterier kombineres med eksisterende dieselelektriske fremdriftssystemer. Lønnsomheten kan variere betydelig fra skip til skip, og det er et stykke frem til at hybridisering er lønnsomt i seg selv. Likevel er det et tiltak som stadig flere finner riktig å gjennomføre, blant annet drevet fram av ønsket om å opprettholde konkurranseevnen og posisjonere seg for fremtidige kontrakter hvor batteri og landstrøm har blitt et betydelig fortrinn. Sammen med ferger er offshore forsyningsfartøy (PSV) det fartøysegmentet som har den høyeste andelen batteri innenfor sin fartøygruppe. Siden 2015 har Enova støttet batteriinstallasjoner i 36 PSV’er. Dette, i kombinasjon med støtte fra NOx-fondet, har bidratt til et betydelig markedsopptak av batterier innenfor denne fartøytypen.  Som følge av denne utviklingen i markedet avviklet Enova i 2021 støtten til installasjon av batteri og landstrøm i PSVer. PSVer er et skipssegment som har vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, og Enova vil fortsatt støtte innovative løsninger som tar PSV-er et nytt steg mot nullutslipp.

Figur 3.20

Batteriinstallasjoner på skip

Figur 3.20: Figuren viser utvikling i skip med batteriinstallasjoner fordelt på skip i drift og skip under bygging.

Kilde: DNV GL, Alternative fuels Insight

Figur 3.21

Type batteriinstallasjoner

Figur 3.21: Figuren viser fordelingen av type batteriinnstallasjoner i skip

Kilde: DNV GL, Alternative fuels Insight

Interesse fra nye segmenter som gods og bulk viser at elektrifisering – og da fortrinnsvis hybridisering – vurderes som en egnet teknologi og en foretrukken løsning blant stadig flere. Innen havbruk har vi sett en stor endring fra 2019 til 2021. Enova støttet hybridisering av 11 havbruksfartøy i 2019, men i 2020 vokste dette tallet til 37 og i 2021 har vi støttet over 50. Flere verft som leverer til havbruk forteller også at deres ordrebøker i samme tidsrommet har endret seg fra en hovedvekt av fartøy med konvensjonell teknologi til en overvekt fartøy med batterihybride løsninger. Likeså ser vi en betydelig økt søknadsinngang fra store fiskebåter som søker støtte til batterihybridisering i kombinasjon med andre tiltak for energieffektivisering. I 2021 har Enova gitt tilsagn til hele 25 fiskefartøy, hvorav 14 er større fartøy over 28 meter. Til sammenligning støttet vi henholdsvis 1 og 2 fiskefartøy over 28 meter i 2019 og 2020.

Den interessen og aktiviteten Enova ser i markedet gir økt etterspørsel og rom for flere aktører på tilbudssiden. Det bidrar til å få etablert den verdikjeden som trengs for at elektrifisering skal bli en bærekraftig løsning også økonomisk og markedsmessig. Norge har en betydelig leverandør- og verftsindustri som både produserer og sammenstiller utstyr som trengs for elektrifisering, og flere batteriprodusenter har etablert seg med egen virksomhet i Norge. Miljøteknologi er allerede en viktig inntektskilde for leverandørmarkedet, og forventes å bli stadig viktigere fremover. Omsetningen av utslippsreduserende teknologier i maritim næring var i 2018 på om lag 28 milliarder kroner, og både omsetning og investeringer er mangedoblet de siste årene.