Del III | Resultater, aktiviteter og framtidsutsikter

Landtransport

Markedsdrevet utbygging av hurtigladere for elbil

Elektrifisering av landtransport og infrastruktur for lading henger sammen

Overgang til elektrisk fremdrift vil bidra til å få ned utslippene i store deler av transportsektoren. Dette representerer et stort teknologisk skifte som betyr at det må utvikles nye verdikjeder for både nødvendige produkter og tjenester. Kritiske komponenter i elektrifiseringen er blant annet tilgangen på batterier og infrastruktur for lading.

Elektrifiseringen av personbilparken har kommet et godt stykke på vei i Norge. Ved utgangen av 2021 var 16 prosent av norskregistrerte personbiler helelektriske. Nullutslippsbilene oppnådde i 2021 en markedsandel av nybilsalget på nærmere 65 prosent, en oppgang på over 10 prosentpoeng fra året før.

Enovas bidrag i å elektrifisere personbilparken har vært å støtte opp under en dekkende og ellers markedsdrevet utbygging av infrastruktur for hurtiglading. Enova har til nå bidratt til etableringen av en førstegenerasjons infrastruktur for hurtiglading langs de nasjonale transportkorridorene og i kommuner med lav- eller ingen dekning. I 2020 og 2021 bidro vi til etablering av hurtig- og lynlading i regioner hvor trafikkgrunnlaget og elbilandelen er for lav til å forsvare en utbygging på kommersielle vilkår.

I 2020 gav vi tilsagn til utbygging av 25 hurtig- og lynladesteder i Finnmark og Nord-Troms. I 2021 ble det gitt tilsagn til utbygging av til sammen 12 ladesteder langs Kystriksveien, Umbukta, i Steigen, Bjørnfjell og deler av Lofoten. I alt har Enova siden 2015 innvilget støtte til 620 hurtig- og lynladepunkter. Resten av markedet synes å være i god vekst og utvikling, drevet av økt etterspørsel og kommersielle hensyn. Antall hurtigladepunkter i Norge har økt fra om lag 700 i 2015 til 5 200 i 2020.

Antall hurtig- og lynladepunkter per fylke

Kartet viser oversikt over utbygde hurtig- og lynladepunkter per fylke (Chademo- og CCS-punkter, og Tesla-punkter over 135 kW) per 31.12.2021 samt antall hurtig- og lynladepunkter støttet av Enova i perioden 2015-2021

Kilde: Nobil og Enova