Del III | Resultater, aktiviteter og framtidsutsikter

D.5.2

Framtidsutsikter – Tjenesteyting og sluttbruk i et 2050 perspektiv

Selv om de direkte klimagassutslippene er marginale i tjenestyring og sluttbruk, så er framtidsrettede løsninger i bygg- og eiendomssektoren, hos husholdninger og forbrukere, viktig for at industri og transport lettere skal endres i retning lavutslippssamfunnet

Byggsektoren må bidra til å realisere lavutslippssamfunnet. Det er viktig at sektoren får øynene opp for de økonomiske og forretningsmessige mulighetene som ligger i  klima, energi- og effektbruk. Det starter med valg av materialer til bygging. Og fortsetter med byggeprosessene, drift av byggene, rehabilitering og varer til gjenbruk når bygget skal rives.

Med mål om å begrense klimafotavtrykket må de fremste innovatørene utnytte alt fra bygningsmassens infrastruktur – som tak, vegger, grunn, anlegg og utearealer – til å produsere og lagre energi fra lokalt, tilgjengelige og fornybare kilder.

I byggefasen av bygg- og infrastrukturprosjekter benyttes i dag i all hovedsak fossile løsninger. Anleggsmaskiner og byggvarme står for en stor andel av de direkte utslippene fra bygge- og anleggsvirksomheten. I lavutslippssamfunnet må alle byggeprosjekter gjennomføres utslippsfritt. Nasjonale myndigheter ønsker en hurtig utvikling av fossilfrie bygge- og anleggsplasser framover , blant annet gjennom at det bør stilles krav til utslippsfrie anleggsplasser gjennom offentlige anskaffelser. Endringen er satt i gang og enkelte kommuner peker på utslippsfrie bygge- og anleggsplasser mellom 2025 og 2030. Gjennom en aktiv arealforvaltning kan også kommunene bidra til at klimagassutslipp aldri oppstår og at det blir rimeligere å ta i bruk nullutslippsløsninger.

De mest ambisiøse aktørene har et betydelig fokus på å komme i gang med overgangen til utslippsfrie løsninger. Teknologien som gjør elektrifisering billigere og enklere er en barriere for å få realisert utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Videre må markedet gå inn for å ta i bruk utslippsfrie løsninger fortløpende så snart de blir tilgjengelige. I 2021 ga Enova støtte til 11 teknologiprosjekter rettet mot utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet. Samtidig opplever vi at interessen i markedet for å ta slike løsninger i bruk er stor – og stadig økende. Enova vil fortsette innsatsen for å omstille bygge- og anleggsbransjen de neste årene.

Bygg- og anleggssektoren står for store indirekte utslipp knyttet til materialbruk da sektoren har et stort forbruk av råmaterialer og en betydelig avdel avfallsproduksjon i Norge Ved å kombinere rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og mer klimavennlige materialer kan sektorens klimafotavtrykk) reduseres vesentlig. Ombruk og levetidsforlengende tiltak vurderes som de viktigste tiltakene for å redusere utslipp. Enova vil se nærmere på hvordan man kan kutte indirekte klimagassutslipp fra sektoren, blant annet gjennom å stimulere til mer klimavennlig materialbruk. Ombruk av byggematerialer i større skala er et umodent område. Samtidig opplever Enova at interessen i markedet er økende. Bransjen har de siste årene tatt flere steg for å berede grunnen for økt gjenbruk av byggematerialer. Det har den siste tiden kommet flere digitale plattformer og tjenester på markedet som skal tilrettelegge for kjøp, salg og logistikkstøtte for ombruk av byggematerialer. Enovas oppfatning er at forhold som digitalisering, økt volum av tilgjengelige ombrukbare materialer og mer praktisk erfaring med ombruksprosjekter har betydning for å akselerere den videre utvikling. Utviklingen i markedet for klimavennlige byggematerialer er positivt, og Enova vil bidra til å fremskynde denne utviklingen de neste årene.

Den enkelte forbruker – husholdningene – spiller en viktig rolle i realiseringen av lavutslippssamfunnet, selv om de direkte utslippene av klimagasser fra husholdningene er relativt små i seg selv. De valgene hver enkelt husholdning tar, gjennom både bolig, transportbehov og forbruk, er imidlertid med på påvirke nasjonale og internasjonale klimagassutslipp og forsyningssikkerheten for energi. Flertallet av norske boliger er fremdeles eneboliger, der en vesentlig adel er bygget med dårligere energistandard enn det som følger av dages krav til nybygg. Det foreligger med andre ord et potensial for å rehabilitere disse til en vesentlig bedre energikvalitet. Bygninger med lavt behov for oppvarming betyr mye for energi- og effektbelastningen i kraftnettet, særlig på kalde dager. Energioppgradering med høy energiambisjon er følgelig et av Enovas tilbud ovenfor forbrukerne. I sammenheng med dette ønsker vi å bidra til fremvekst av et marked for energirådgivere som kan lage en plan for energitiltak før oppgradering starter. Intensjonen er å utvikle både kjøper- og leverandørsiden i rehabiliteringsmarkedet. Enova gir også støtte til å ettermontere balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Tilskuddsordningen er samordnet med Energimerkeordningen for å synliggjøre energinivå og verdi av en energieffektiv bolig.

Enova vil

  • bidra til en omstilling mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
  • bidra til mer klimavennlig materialbruk i bygge- og anleggssektoren
  • bidra til at forbrukeren etterspør og velger flere varer og tjenester med lavt klimafotavtrykk

Enovas programtilbud til tjenesteytende sektor finner du her, og programtilbud til forbrukere her.