Del III | Resultater, aktiviteter og framtidsutsikter

D.1

Framtidsutsikter

Det som skjer i verden og markedene rundt oss har betydning for hvordan Enova løser oppdraget på en mest mulig effektiv måte, både i forhold til målene i avtaleperioden, mot 2030 og mot lavutslippssamfunnet i 2050.

I Rakkestad skal Carbon Centric bygge verdens første fullskala karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning. Anlegget skal stå ferdig i 2023.

Viser vei mot 2050

Klimaendringene er her: Vanntilgangen minker, ekstremvær skjer hyppigere og voldsommere, skoger brenner og breer smelter. Skal vi begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, kreves et hamskifte som verden aldri før har gjennomført.

Klima-pådriver

Norge har forpliktet seg til å kutte sine klimagassutslipp 90-95 prosent innen 2050 sammenlignet med 1990. Disse målene når vi ikke uten ny teknologi. Noe lignende har aldri før blitt gjort.

I dette arbeidet har Enova fått en svært viktig oppgave av den norske stat.  Vi skal være en pådriver for at Norge når klimamålene. Det gjør vi gjennom å støtte de som går foran i utviklingen av ny teknologi som vi trenger i et lavutslippssamfunn.

Vi må tenke kortsiktig og langsiktig på samme tid. For teknologiutvikling tar tid. Det er for eksempel ikke gjort over natten å få erstattet fossilt drivstoff med fornybart i alle verdens fartøy og kjøretøy.

Vi støtter alt fra de store hydrogen-satsingene til energirådgiving for norske hjem.  Stort og smått, for det er mye å hente på at vi nordmenn gjør klimavennlige valg i hverdagen. Til syvende og siste stammer nesten alle utslipp fra oss mennesker, men klimautfordringen må vi løse sammen på et strukturelt nivå og vi trenger ny teknologi for å lykkes.

Skape markedsendringer

Enovas aktiviteter er derfor bredt rettet mot senfase teknologiutvikling og tidligfase markedsintroduksjon i mange sektorer. En markedsendring kan være at en løsning – altså en teknologi, tjeneste, forretningsmodell eller et system – går fra å være ulønnsom til å bli mer lønnsom, men markedsendring kan også være viktige skritt på veien til lønnsomhet.

Enova er stort sett bare med et stykke på veien til lønnsomhet i markedet.  Når vi har gjort vårt, er det som regel behov for andre virkemidler som skatter, avgifter, lover og regler for at teknologien skal kunne etablere seg i markedet. Uten et visst volum, ingen store utslippsreduksjoner.

De konkrete resultatene i hvert enkeltprosjekt er mindre viktig for Enova. Det viktige er hvordan enkeltprosjekt bidrar til å redusere barrierer for fremtidige brukere av en teknologi eller en løsning, og hvordan summen av prosjekter bidrar til en markedsendring i tråd med omstillingsmålet.

Fleksibilitet er viktig

Det er ikke mulig å forutse hvordan lavutslippssamfunnet i 2050 vil se ut. Det er også vanskelig å forutse hvor raskt teknologiutviklingen vil skje i de ulike sektorene. Ved å være åpne for alle typer teknologisk innovasjon er ikke Enovas prioriteringer avgrenset til bestemte teknologiutviklingsløp eller teknologiområder. På den måten sikrer Enova fleksibilitet til å kunne bidra til å realisere de store og viktige prosjektene og utviklingsløpene når de kommer. Derfor er også fleksibiliteten som ligger i Enovas avtale med KLD viktig.

Omstillingen til lavutslippssamfunnet vil kreve betydelige ressurser og et høyt investeringsbehov. Det er barrierer som må forseres og risiko som må håndteres. En forutsetning er at det finnes en generell investeringsvilje og – evne i markedet.  Finansnæringen har stor innflytelse gjennom sine finansielle vurderinger av prosjekter. Klimakompetente kapital er en nøkkel for omstilling. Her opplever Enova at utviklingen er i positiv utvikling.

Andre forhold som påvirker både takt og vilje til omstilling, er priser på energi, CO2 utslipp, nasjonale eller internasjonale rammebetingelser, konjunkturer og råvarepriser. Enova følger de ulike markedene tett og holder seg godt oppdatert på hva som skjer.

Norge har gode forutsetninger for å lykkes

Norge har et godt utgangspunkt for å gå i front. Vi har faglig solide kompetansemiljøer i næringslivet og dyktige forskningsmiljøer, kombinert med et godt offentlig virkemiddelapparat og stabile rammebetingelser. Vi er på mange områder verdensledende når det gjelder elektrifisering og energieffektivisering.

Enkelte store selskaper går foran med de store satsingene. Et eksempel er maritim sektor hvor vi ligger langt framme innenfor utvikling av lavutslippsløsninger. Det finnes i dag rundt 330 helelektriske eller batterihybride fartøy globalt, samt ytterligere 200 i ordrebøkene. Nærmere 40 prosent av disse oppgir Norge som operasjonsområde. Det er stadig flere fartøy som bygges eller ombygges med batterier om bord, og teknologien spres stadig til nye fartøyssegmenter. Det er et stort potensial for reduksjon av utslipp i sektoren, og norsk maritim næring har bygget opp en kompetanseledende klynge bestående av aktører som dekker hele verdikjeden.

Likevel, stort sett opplever mange aktører risikoen ved lange og tunge teknologiutviklingsløp som for høy. De kostnadskrevende satsingene, som er nødvendige for å komme til lavutslippssamfunnet, må ofte vike til fordel for kortsiktige inntjeningsmuligheter. Dette er vesentlige barrierer, fordi industrianlegg og infrastrukturtiltak har lang levetid og innovasjonsprosesser tar lang tid. For å nå 2050-målet, er det viktig at teknologiutvikling skjer nå.

Full fart mot 2050

For at det skal være godt å leve i lavutslippssamfunnet, må vi opprettholde verdiskapingen og skape framtidens arbeidsplasser. Vårt moderne samfunn er avhengig av effektive transportløsninger, varer og tjenester. For eksempel bidrar norsk industri med nær 25 prosent av Norges BNP og nær 10 prosent av sysselsettingen. Å produsere produkter i Norge er ofte mer klimavennlig enn å produsere de andre steder.

Enova er en pådriver for en utslippsfri fremtid for alle næringer og alle sektorer; alle må bidra for Norge skal bli et godt lavutslippssamfunn å leve og bo i. Noen endringer kan skje relativt kjapt, mens andre er store og tidkrevende omstillingsprosesser. Vi i Enova arbeider for at Norge skal kunne nå klimamålene. Vi mobiliserer. Vi skaper aktivitet. Sammen vil vi klare dette.