Del III | Resultater, aktiviteter og framtidsutsikter

D.2

Enovas virkemidler

Enovas virkemidler skal ta ned risiko for markedsaktørene og drive fram utviklingen av klimavennlige løsninger.

Enovas virkemidler skal være målrettede for å realisere markedsendringer der effekten av virkemidlene er størst.

Enovas har et langsiktig perspektiv. I reisen mot lavutslippssamfunnet vil mange markeder endre seg, nye vil komme til og andre trolig forsvinne. Vi jobber med å realisere markedsendringer der effekten av virkemidlene våre er størst.  Når vi utvikler nye virkemidler vurderes blant annet mål, potensialer, drivere og barrierer.

Enovas virkemidler er i første rekke finansiering. Ved å tilby investeringsstøtte og i noen tilfeller lån, reduserer vi kostnadene og risikoen både for tilbyderne av energi- og klimaeffektive løsninger og de som etterspør dem. Og ved å synliggjøre hva som er mulig og samtidig spre erfaring reduserer vi risikoen og gjør det lettere å treffe gode energi- og klimavalg for de som kommeretter.

Utvikling av nye teknologier og løsninger er nødvendig, men det kreves mer enn selve utviklingsløpet. Nye løsninger tar oss ikke med til lavutslippssamfunnet uten at de tas i bruk. Mange av teknologiene vi skal bruke fremover er allerede kjent i dag, men brukes ikke i tilstrekkelig grad. Da trengs det målrettede tiltak som imøtekommer de behov aktørene har på det stadiet de befinner seg, enten det dreier seg om de første uttestingene eller hjelp til å komme over det siste hinderet for at teknologien skal tas opp i markedet.

Tiden det tar å skape varige endringer varierer mye fra sektor til sektor, mellom segmenter og teknologier. Hvordan ulike markeder utvikler seg avhenger av aktørene selv og rammebetingelsene som påvirker dem. For at markedet skal velge å satse på bærekraftige løsninger, må det se et langsiktig verdiskapingspotensial i å erstatte de fossile alternativene med utslippsfrie løsninger. Omstillingen til lavutslippssamfunnet er avhengig av et godt samspill mellom markedet, Enova og andre offentlige virkemiddelaktører.

Enovas rolle er å bygge ned barrierer og spille på drivere slik at nye løsninger utvikles og tas i bruk. Vår aktivitet skal rettes mot senfase teknologiutvikling og tidligfase markedsutvikling. Det betyr at vi kan være med i utviklingsprosessen frem til markedet har til strekkelig moment til å drive utviklingen videre alene eller sammen med regulatoriske og økonomiske virkemidler som eksempelvis skatter og avgifter.

Teknologiprogrammene skal redusere teknologisk risiko og -kostnad for ny innovativ energi- og klimateknologi, slik at flere energi- og klimateknologier hjelpes fra utviklingsstadiet og ut i det kommersielle markedet. Programmene for markedsutvikling skal bidra til at kjente teknologier som ikke er tatt i bruk i stor nok grad får prøve seg i markedet og bidra til utvikling.

 

 

Figur 3.17

Teknologiutvikling og markedsutvikling

Informasjon og rådgivning er andre viktige virkemidler for Enova. Kunnskap og kompetanse om de ulike markedene gjør at Enova kan gi råd og informasjon til aktørene. I små prosjekter gir vi råd gjennom svartjeneste på telefon samt gjennom råd og veiledning på nett. I store prosjekter jobber vi tett sammen med aktørene over tid. Her kan prosjektene dra nytte av Enovas kompetanse og erfaring som vi har fått gjennom å forvalte en samlet portefølje på flere tusen prosjekter.