Del III | Resultater, aktiviteter og framtidsutsikter

D.6.2

Framtidsutsikter – Energisystemet i et 2050 perspektiv

God og sikker tilgang på energi og kraft er en viktig forutsetning i omstillingen mot lavutslippssamfunnet

Lavutslippssamfunnet er avhengig av stabil og sikker tilgang på kraft

For å kunne redusere klimagassutslippene, må energibransjen levere sikker fornybar kraft til samfunnet. Omstillingen til lavutslippssamfunnet, uansett hvilke løsninger og veivalg som velges, forutsetter at det ligger et fleksibelt og robust energisystem i bunn som muliggjør de nødvendige endringene. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvilke teknologier og forretningsmodeller som er mest egnet i morgendagens energisystem. Ulike løsninger må testes ut på veien mot lavutslippssamfunnet.

Det norske energisystemet er godt posisjonert for lavutslippssamfunnet, men for å nå målet om økt innovasjon i energibransjen og bedre utnyttelse av fleksibilitet må markedsaktørene ta en aktiv rolle i sektorens utvikling framover. Dette omfatter løsninger og systemer som tilgjengeliggjør fleksibilitet, siden ledetiden for ny kraftutbygging er lang. I omstillingen trenger vi også ny fornybar energiproduksjon. Norge har et stort potensial for havvind, som i dag ikke er konkurransedyktig sammenlignet med andre fornybare ressurser. Spesielt gjelder dette flytende havvind. Utviklingen er i gang, men løsningene er fortsatt i en pre-kommersiell fase. Det er behov for testing og videreutvikling av teknologier, å demonstrere at teknologien fungerer og oppskalering for å senke kostnadene. ​

Enova vil

  • bidra til etablering av effektive løsninger for økt fleksibilitet i energisystemet
  • bidra til å få demonstrert teknologier for flytende havvind