Tabeller

Tabell 3.1

Klima- og energifondets disponeringer

Sektor/aktivitet2021
MNOK
Industri 1 684
Transport 2 091
Energisystemet 402
Tjenesteyting og sluttbruk 375
Internasjonalt 2
Rådgiving og kommunikasjon 22
Eksterne analyser og utviklingstiltak 37
Administrasjonshonorar 195
Totalt 4 808

Tabell 3.1: Tabellen viser midler disponert fra Klima- og energifondet i 2021 fordelt per sektor samt øvrige avtalefestede aktiviteter og administrasjonshonorar. Tallene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter per 2021.

Tabell 3.2

Resultater målindikatorer

Målindikator2021
Utslippsresultat (ktonn CO2-ekv.)301
Innovasjonsresultat (MNOK)3 561

Tabell 3.2: Tabellen viser resultater for de to målindikatorene, definert i avtalen med Klima- og miljødepartementet, for prosjekter tildelt støtte i 2021. Tallene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.

Tabell 3.3

Utslippsresultater

Sektor2021
ktonn CO2-ekv
Industri73
Transport218
Energisystemet10
Tjenesteyting og sluttbruk0
Totalt301

Tabell 3.3: Tabellen viser utslippsresultat (CO2-ekv.) fra prosjekter i ikke kvotepliktige anlegg tildelt støtte i 2021. Resultatene er fordelt per sektor og korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.

Tabell 3.4

Utvikling i utslippsresultater 2021

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
ktonn CO2-ekv.ktonn CO2-ekv.ktonn CO2-ekv.
Industri737373
Transport224216218
Energisystemet101010
Tjenesteyting og sluttbruk000
Totalt307298301

Tabell 3.4: Tabellen viser utvikling i forventede utslippsresultater (CO2-ekv.) målt fra forventet resultat på vedtakstidspunkt, resultat korrigert for kansellerte prosjekter og resultat korrigert for sluttrapporterte prosjekter.

Tabell 3.5

Kvotepliktige utslippsreduksjoner

Kvotepliktig (EU-ETS)SektorAntall prosjekterKontraksfestet støtteUtslippsresultat
StkMNOKktonn CO2 ekv.
Kvotepliktig251 1301 647
Industri231 1031 641
Energisystemet1105
Tjenesteyting og sluttbruk1170,4
Ikke Kvotepliktig5 5103 421301
Total5 5354 5511 948

Tabell 3.5: Tabellen viser antall prosjekter i 2021 der Enova støttet tiltak ved kvotepliktige anlegg1 i henhold til EU Emissions Trading System (EU-ETS), samt vedtatt støtte og klimaresultat (CO2-ekv.). Enovatilskuddet er ikke inkludert i oversikten.
1 https://www.norskeutslipp.no

Tabell 3.6

Disponeringer i Nullutslippsfondet

2021
MNOK
Batteri i fartøy540
Elektrifisering av sjøtransport322
Installasjon av lavspent landstrømsystemer i eksisterende fartøy16
Nullutslippsfond Elvarebil244
Nullutslippsfond lader til Elvarebil3
Energitiltak i landtransport321
Tunge Kjøretøy146
Totalt1 592

Tabell 3.6: Tabellen viser disponeringer innenfor tidlig markedsintroduksjon i næringstransporten, Nullutslippsfondet, med formål om å redusere klimagassutslipp fra næringstransport og bidra til raskere omstilling til lavutslippssamfunnet gjennom raskere markedsintroduksjon og -vekst av nullutslippsteknologi i næringskjøretøy og -fartøy.

Tabell 3.7

Drivstoffinfrastruktur for utslippsfri land- og sjøtransport 2021

ProgramAntall prosjekterKontraktsfestet støtte Energiresultat1Klimaresultat1
stkMNOKGWhCO2-ekv (ktonn)
Investeringsstøtte til infrastruktur for strøm for havneopphold og lading1498288
Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester1220812232
Energi- og klimatiltak i landtransport735
Områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil215

Tabell 3.7: Tabellen viser antall prosjekter tildelt støtte innenfor Enovas programmer rettet mot utslippsfri land- og sjøtransport i 2021. For områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil og Energi- og klimatiltak i landtransport (biogassfyllestasjoner) beregnes ikke energi- og klimaresultat. Resultatene er justert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.
1 For landstrøm beregnes et årlig teoretisk energi- og klimapotensial basert på havnas anløpsstatistikk, fartøyenes gjennomsnittlige effektbehov og potensiell tilkoblingstid i havn.

Tabell 3.8

Innovasjonsresultater

Sektor2021
MNOK
Industri2 664
Transport178
Energisystemet385
Tjenesteyting og sluttbruk335
Totalt3 561

Tabell 3.8: Tabellen viser forventet utløst innovasjonskapital (MNOK) i prosjekter tildelt støtte i 2021, fordelt per sektor. Resultatene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter per 2021.

Tabell 3.9

Utvikling i innovasjonsresultater 2021

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
MNOKMNOKMNOK
Industri2 6642 6642 664
Transport178178178
Energisystemet385385385
Tjenesteyting og sluttbruk335335335
Totalt3 5613 5613 561

Tabell 3.9: Tabellen viser utvikling i forventet utløst innovasjonskapital (MNOK) målt fra resultat på vedtakstidspunkt, korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.

Tabell 3.10

Prosjekter innen senfase teknologiutvikling

20212021
SektorProgram
Antall prosjekter støttetKontraktsfestet støtte
STKMNOK
Industri221 487
Pilotering av ny energi- og klimateknologi10307
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi7414
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi322
IPCEI Hydrogen2743
Transport 5138
Pilotering av ny energi- og klimateknologi344
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi294
Energisystemet 45233
Pilotering av ny energi- og klimateknologi7164
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi529
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi220
Konseptutredning bygg og områder3120
Tjenesteyting og sluttbruk29196
Pilotering av ny energi- og klimateknologi1092
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi117
Innovative løsninger i Energitjenestemarkedet for bygg43
Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder875
Grønne forretningsmodeller og tjenester32
Kommersiell utprøving38
Totalt1012 054

Tabell 3.10: Tabellen viser antall prosjekter og kontraktsfestet støtte (MNOK) innen senfase teknologiutvikling i 2021, fordelt per sektor og program. Tallene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.

Tabell 3.11

Aktivitetsoversikt Klima- og energifondet 2021

SektorAntall søknaderAntall prosjekter støttetKontraktsfestet støtte
STKSTKMNOK
Industri3712401 684
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi8322
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi117414
IPCEI Hydrogen32743
Klima- og energisatsinger i industrien321218197
Pilotering av ny energi- og klimateknologi2810307
Transport5 1824 9492 091
Batteri i fartøy11587540
Elektrifisering av sjøtransport6532322
Energitiltak i landtransport255190321
Forprosjekt: Hydrogen til maritim transport291514
Forprosjektstøtte til infrastruktur for strøm til havneopphold og lading15155
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi25294
Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester1512208
Installasjon av lavspent landstrømsystemer i eksisterende fartøy483616
Investeringsstøtte til infrastruktur for strøm for havneopphold og lading181498
Nullutslippsfond Elvarebil4 0774 062260
Nullutslippsfond lader til Elvarebil4174163
Områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil0215
Pilotering av ny energi- og klimateknologi3344
Produksjon av biogass og biodrivstoff415
Tunge kjøretøy9662146
Energisystemet252212402
Fjernvarme og fjernkjøling3011117
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi2220
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi7529
Konseptutredning bygg og områder523120
Pilotering av ny energi- og klimateknologi107164
Varmesentraler15115652
Tjenesteyting og sluttbruk7 8427 265375
Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg2703638
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi2117
Grønne forretningsmodeller og tjenester632
Helhetlig kartlegging av bygg646915
Innovative løsninger i Energitjenestemarkedet for bygg743
Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder11875
Kommersiell utprøving438
Pilotering av ny energi- og klimateknologi351092
Enovatilskuddet7 4437 131127
Internasjonalt432
IEA Hovedprosjekt122
Prosjektetableringsstøtte til EUs Innovasjonsfond310,3
Totalt13 65112 669 4 553

Tabell 3.11: Tabellen viser en oversikt over antall søknader mottatt og antall prosjekter vedtatt støttet 1, samt midler tildelt innenfor Enovas programmer i 2021. Tabellen viser kun støtte på søkbare programmer, og ikke disponeringer for øvrige avtalefestede aktiviteter på Klima- og energifondet.
1 Antall prosjekter vedtatt støttet er korrigert for kanselleringer. For 2021-porteføljen gjelder dette 72 prosjekt.

Tabell 3.12

Landsdekkende informasjonstjenester

AktivitetFormål med aktivitet 2021
Enova svarer Landsdekkende informasjon og rådgivning via telefon, epost og nettprat for å understøtte målene for Klima- og energifondet.34 532
Privatpersoner20 135
Næringsaktører14 397
Enova.no (Sidevisninger per dag)Informasjon om Enovas støttetilbud og rådgivning omkring energi- og klimatiltak6 695
Enovatilskuddet (privatmarkedet)2 611
Næringsdel4 084

Tabell 3.12: Tabellen viser antall henvendelser til Enovas svartjeneste og antall sidevisninger per dag på Enovas hjemmesider i 2021.

Tabell 3.13

Energiresultat 2021 fordelt på prosjektkategori

SektorEnergieffektiviseringProduksjonDistribusjonKonvertering
GWhGWhGWhGWh
Industri 1 425 14 - 78
Transport 614 5 - 263
Energisystemet 0 30 128 85
Tjenesteyting og sluttbruk 29 11 - 12
Totalt 2 069 60 128 439

Tabell 3.13: Tabellen viser energiresultater (GWh) i 2021 fordelt på prosjektkategori og sektor. Tallene er korrigert for kansellerte prosjekter.

Tabell 3.14

Energiresultat innen produksjon, distribusjon og konvertering fordelt per energibærer

EnergibærerEnergiresultat
GWh
Elektrisitet237
Bioenergi216
Flis95
Pellets og briketter61
Biogass51
Biomasse5
Annen bio5
Varmepumpe116
Avfall22
Spillvarme22
Annen fornybar6
Hydrogen5
Sol4
Totalt627

Tabell 3.14: Figuren viser energiresultatet innen produksjon, distribusjon og konvertering fordelt per energibærer for prosjekter vedtatt støttet i 2021.

Tabell 3.15

Klima- og energifondets disponeringer 2017-2020

Sektor/aktivitet2017201820192020Totalt
MNOKMNOKMNOKMNOKMNOK
Industri 375 393 1 026 633 2 427
Transport 875 613 851 1 497 3 836
Energisystemet 190 157 2 855 362 3 564
Bygg og eiendom 384 372 285 286 1 326
Bolig og forbruker 165 275 334 158 931
Internasjonalt 2 4 1 3 10
Rådgiving og kommunikasjon 53 44 47 34 178
Eksterne analyser og utviklingstiltak 38 19 27 51 136
Administrasjonshonorar 157 155 159 187 657
Totalt 2 238 2 031 5 585 3 212 13 065

Tabell 3.15: Tabellen viser midler disponert fra Klima- og energifondet i perioden 2017–2020 fordelt per sektor samt øvrige avtalefestede aktiviteter og administrasjonshonorar. Tallene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter per 2021.

Tabell 3.16

Utvikling i utslippsresultater 2017-2020

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
ktonn CO2-ekv.ktonn CO2-ekv.ktonn CO2-ekv.
Industri241214211
Transport766629595
Energisystemet575159
Bygg og eiendom292323
Bolig og forbruker292929
Totalt1 120946916

Tabell 3.16: Tabellen viser utvikling i forventede utslippsresultater (CO2-ekv.) målt fra forventet resultat på vedtakstidspunkt, resultat korrigert for kansellerte prosjekter og resultat korrigert for sluttrapporterte prosjekter per utgangen av 2021.

Tabell 3.17

Utvikling i innovasjonsresultater 2017-2020

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
MNOKMNOKMNOK
Industri3 4043 3183 296
Transport2 4342 1992 157
Energisystemet3 5593 5483 559
Bygg og eiendom844804944
Bolig og forbruker---
Totalt10 2409 8699 957

Tabell 3.17: Tabellen viser utvikling i forventet utløst innovasjonskapital (MNOK) målt fra resultat på vedtakstidspunkt, korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter per utgangen av 2021.

Tabell 3.18

Utvikling i energiresultater 2017-2020

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
GWhGWhGWh
Industri2 0841 9361 857
Transport2 9432 3722 205
Energisystemet1 3191 2951 312
Bygg og eiendom590508492
Bolig og forbruker292292292
Totalt7 2286 4036 159

Tabell 3.18: Tabellen viser utvikling i forventet energiresultat (GWh) målt fra resultat på vedtakstidspunkt, korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter per utgangen av 2021.

Tabell 3.19

Utvikling i effektresultater 2017-2020

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
MWMWMW
Industri128125114
Transport11106
Energisystemet405400427
Bygg og eiendom867872
Bolig og forbruker---
Totalt630613619

Tabell 3.19: Tabellen viser utvikling i forventede effektresultater (MW) målt fra resultat på vedtakstidspunkt, resultat korrigert for kansellerte prosjekter og resultat korrigert for sluttrapporterte prosjekter per utgangen av 2021.

Nøkkeltall Klima- og energifondet 2021

Nøkkeltall202120202019Beskrivelse
Nye forpliktelser (MNOK)4 8083 7475 815Nye forpliktelser viser hvor mye Enova har disponert fra Klima- og energifondet i støtte til projekter, avtalefestede aktiviteter og administrasjonshonorar.
Utbetalt fra Klima- og energifondet (MNOK)3 9862 9772 026Utbetalt fra Klima- og energifondet viser hvor mye som er utbetalt til prosjekter, avtalefestede aktiviteter og administrasjonshonorar. Det er i løpet av året foretatt utbetalinger til prosjekter vedtatt i perioden 2012-2021
Tilført Klima- og energifondet (MNOK)3 4275 2763 283Nøkkeltallet viser hvor mye som er tilført Klima- og energifondet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, påslag på nettariffen og renter.
Antall prosjekter 5 5383 8521 484Antall prosjekter tildelt støtte fra Klima- og energifondet, unntatt tiltak utbetalt gjennom Enovatilskuddet
Antall utbetalinger Enovatilskuddet7 1319 11520 789Viser antall gjennomførte tiltak som har mottatt utbetaling fra Enovatilskuddet

Nøkkeltall for Enova SF

Nøkkeltall for Enova SF er utarbeidet ut fra standard for statlige virksomheter. Fordi Enova SF er et Statsforetak som følger andre regnskapsstandarder og har annen økonomimodell, vil nøkkeltallene ikke være direkte sammenlignbare med tilsvarende nøkkeltall for statlige virksomheter.

Nøkkeltall202120202019Beskrivelse
Årsverk78,579,872,1Årsverk inkluderer alle faste, midlertidige ansatte, sommerstudenter og innleie av kapasitet fra bemanningsbyrå. Årsverk er redusert der hvor ansatte har redusert stillingsandel, har sluttet i løpet av året, har ulønnet permisjon, fødselspermisjon eller har vært langtids sykemeldt.
Samlet tildeling (MNOK)184,8161,7152,6Samlet tildeling består av administrasjonshonorar, samt opptjent egenkapital pr. 01.01
Utnyttelsesgrad96 %96 %104 %Utnyttelsesgrad framkommer som totale driftskostnader i prosent av administrasjonstilskudd.
Administrasjonstilskudd (MNOK)156,1139,8126,9KLD fastsetter ramme for administrasjonshonorar for Enova SF. Rammen finansieres i sin helhet med tilskudd fra Klima- og energifondet. Beløp ekskl. merverdiavgift.
Lønnsandel av administrasjonstilskudd 65 %72 %73 %Lønnsandel av administrasjonstilskudd fremkommer som lønnskostnader og kostnader til innleie av kapasitet fra bemanningsbyrå, i prosent av administrasjonshonorar.
Lønnskostnader er inkludert alle sosiale kostnader (inkl. pensjonskostnader).
Lønnskostnader pr. årsverk (kr) 1 290 292 1 269 171 1 293 086 Lønnskostnader pr. årsverk består av lønnskostnader og kostnader til innleie av kapasitet fra bemanningsbyrå, delt på antall utførte årsverk.
Lønnskostnader er inkludert alle sosiale kostnader (inkl. pensjonskostnader).
Konsulentandel av administrasjonstilskudd 15,0 %6,1 %10,8 %Konsulentandel av administrasjonstilskudd består av kjøp av konsulenttjenester, i prosent av administrasjonshonorar.