Tabeller leveranse B

Tabell 3.19

Utvikling i effektresultater 2017-2020

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
MWMWMW
Industri128125114
Transport11106
Energisystemet405400427
Bygg og eiendom867872
Bolig og forbruker---
Totalt630613619

Tabell 3.19: Tabellen viser utvikling i forventede effektresultater (MW) målt fra resultat på vedtakstidspunkt, resultat korrigert for kansellerte prosjekter og resultat korrigert for sluttrapporterte prosjekter per utgangen av 2021.

Tabell 3.16

Utvikling i utslippsresultater 2017-2020

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
ktonn CO2-ekv.ktonn CO2-ekv.ktonn CO2-ekv.
Industri241214211
Transport766629595
Energisystemet575159
Bygg og eiendom292323
Bolig og forbruker292929
Totalt1 120946916

Tabell 3.16: Tabellen viser utvikling i forventede utslippsresultater (CO2-ekv.) målt fra forventet resultat på vedtakstidspunkt, resultat korrigert for kansellerte prosjekter og resultat korrigert for sluttrapporterte prosjekter per utgangen av 2021.

Tabell 3.13

Energiresultat 2021 fordelt på prosjektkategori

SektorEnergieffektiviseringProduksjonDistribusjonKonvertering
GWhGWhGWhGWh
Industri 1 425 14 - 78
Transport 614 5 - 263
Energisystemet 0 30 128 85
Tjenesteyting og sluttbruk 29 11 - 12
Totalt 2 069 60 128 439

Tabell 3.13: Tabellen viser energiresultater (GWh) i 2021 fordelt på prosjektkategori og sektor. Tallene er korrigert for kansellerte prosjekter.

Tabell 3.7

Drivstoffinfrastruktur for utslippsfri land- og sjøtransport 2021

ProgramAntall prosjekterKontraktsfestet støtte Energiresultat1Klimaresultat1
stkMNOKGWhCO2-ekv (ktonn)
Investeringsstøtte til infrastruktur for strøm for havneopphold og lading1498288
Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester1220812232
Energi- og klimatiltak i landtransport735
Områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil215

Tabell 3.7: Tabellen viser antall prosjekter tildelt støtte innenfor Enovas programmer rettet mot utslippsfri land- og sjøtransport i 2021. For områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil og Energi- og klimatiltak i landtransport (biogassfyllestasjoner) beregnes ikke energi- og klimaresultat. Resultatene er justert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.
1 For landstrøm beregnes et årlig teoretisk energi- og klimapotensial basert på havnas anløpsstatistikk, fartøyenes gjennomsnittlige effektbehov og potensiell tilkoblingstid i havn.

Tabell 3.6

Disponeringer i Nullutslippsfondet

2021
MNOK
Batteri i fartøy540
Elektrifisering av sjøtransport322
Installasjon av lavspent landstrømsystemer i eksisterende fartøy16
Nullutslippsfond Elvarebil244
Nullutslippsfond lader til Elvarebil3
Energitiltak i landtransport321
Tunge Kjøretøy146
Totalt1 592

Tabell 3.6: Tabellen viser disponeringer innenfor tidlig markedsintroduksjon i næringstransporten, Nullutslippsfondet, med formål om å redusere klimagassutslipp fra næringstransport og bidra til raskere omstilling til lavutslippssamfunnet gjennom raskere markedsintroduksjon og -vekst av nullutslippsteknologi i næringskjøretøy og -fartøy.

Tabell 3.5

Kvotepliktige utslippsreduksjoner

Kvotepliktig (EU-ETS)SektorAntall prosjekterKontraksfestet støtteUtslippsresultat
StkMNOKktonn CO2 ekv.
Kvotepliktig251 1301 647
Industri231 1031 641
Energisystemet1105
Tjenesteyting og sluttbruk1170,4
Ikke Kvotepliktig5 5103 421301
Total5 5354 5511 948

Tabell 3.5: Tabellen viser antall prosjekter i 2021 der Enova støttet tiltak ved kvotepliktige anlegg1 i henhold til EU Emissions Trading System (EU-ETS), samt vedtatt støtte og klimaresultat (CO2-ekv.). Enovatilskuddet er ikke inkludert i oversikten.
1 https://www.norskeutslipp.no

Tabell 3.4

Utvikling i utslippsresultater 2021

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
ktonn CO2-ekv.ktonn CO2-ekv.ktonn CO2-ekv.
Industri737373
Transport224216218
Energisystemet101010
Tjenesteyting og sluttbruk000
Totalt307298301

Tabell 3.4: Tabellen viser utvikling i forventede utslippsresultater (CO2-ekv.) målt fra forventet resultat på vedtakstidspunkt, resultat korrigert for kansellerte prosjekter og resultat korrigert for sluttrapporterte prosjekter.

Tabell 3.3

Utslippsresultater

Sektor2021
ktonn CO2-ekv
Industri73
Transport218
Energisystemet10
Tjenesteyting og sluttbruk0
Totalt301

Tabell 3.3: Tabellen viser utslippsresultat (CO2-ekv.) fra prosjekter i ikke kvotepliktige anlegg tildelt støtte i 2021. Resultatene er fordelt per sektor og korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.

Tabell 3.2

Resultater målindikatorer

Målindikator2021
Utslippsresultat (ktonn CO2-ekv.)301
Innovasjonsresultat (MNOK)3 561

Tabell 3.2: Tabellen viser resultater for de to målindikatorene, definert i avtalen med Klima- og miljødepartementet, for prosjekter tildelt støtte i 2021. Tallene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.