Test | Gjennomgang av grafer

Grafer /figurer

Figur 3.1

Utvikling i kostnader til administrasjonshonorar og øvrige avtalefestede aktiviteter sett mot utvikling konsumprisindeks

Figur 3.1: Figuren viser utvikling i kostnader til administrasjon og øvrige avtalefestede aktiviteter sett mot utvikling i konsumprisindeks i perioden 2015–2021. (2015 = 100).

Figur 3.2

Utvikling i kostnader til administrasjonshonorar og øvrige avtalefestede aktiviteter per søknad mottatt

Figur 3.2: Figuren viser utvikling i gjennomsnittlige kostnader til administrasjon og øvrige avtalefestede aktiviteter per søknad mottatt i perioden 2015–2021. Figuren viser også antall søknader mottatt i samme periode. Enovatilskuddet er ikke inkludert i tallene.

Figur 3.3

Andel kostnader administrasjonshonorar og øvrige avtalefestede aktiviteter av totalt disponerte midler i Klima- og energifondet

Figur 3.3: Figuren viser andel kostnader til administrasjonshonorar og øvrige avtalefestede aktiviteter av totalt disponerte midler fra Klima- og energifondet 2015–2021.

Figur 3.4

Antall tiltak behandlet i Enovatilskuddet per saksbehandlerårsverk

Figur 3.4: Figuren viser gjennomsnittlig antall tiltak behandlet per årsverk benyttet til behandling av disse søknadene sett mot gjennomsnittlig utbetalt beløp per tiltak i perioden 2015–2021.

Figur 3.5a

Finansiell ramme Klima- og energifondet 2021

Figur 3.5a: Figuren viser en sammenstilling av Klima- og energifondets ulike inntektskilder i 2021 som til sammen utgjør den finansielle rammen for fondet. I kansellerte prosjekter ligger ikke prosjekter som er vedtatt og kansellert i 2021.

Figur 3.5b

Disponering av Klima- og energifondets midler 2021

Figur 3.5b: Figuren viser en sammenstilling av Klima- og energifondets disponeringer av finansiell ramme i 2021. I forpliktelser ligger ikke prosjekter som er vedtatt og kansellert i 2021.

 

Figur 3.6

Disponeringer og disponible midler i Klima- og energifondet 2021-2024

Figur 3.6: Figuren viser oversikt over disponerte midler fra Klima- og energifondet i 2021 samt forventet utvikling (akkumulert) i disponible midler i Klima- og energifondet i perioden 2021-2024.
1 Midler frigjort fra kansellerte prosjekter vedtatt i tidligere avtaleperioder.

Figur 3.7

Utvikling i utslippsresultater 2021-2024

Figur 3.7: Figuren viser forventede utslippsresultater (ktonn CO2-ekv.) i prosjekter som er tildelt støtte fra Klima- og energifondet i 2021. Resultatene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.

Figur 3.8

Utvikling i innovasjonsresultater 2021-2024

Figur 3.8: Figuren viser forventet utløst innovasjonskapital (MNOK) i prosjekter innen senfase teknologiutvikling som er tildelt støtte fra Klima- og energifondet i 2021. Resultatene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.

Figur 3.9

Antall tilskudd innenfor Enovatilskuddet, fordelt på tiltak

Figur 3.9: Figuren viser antall tilskudd innenfor Enovatilskuddet i 2021, fordelt på tiltak.

Figur 3.10

Status prosjektporteføljen, målt i antall prosjekter

Figur 3.10: Figuren viser andel sluttrapporterte, aktive og kansellerte prosjekter ved utgangen av 2021, målt i antall prosjekter. I tillegg vises hvor stor del av de aktive prosjektene der utbetaling er påbegynt.

Figur 3.11

Status prosjektporteføljen, målt etter kontraktsfestet støtte

Figur 3.11: Figuren viser sluttrapporterte, aktive og kansellerte prosjekter ved utgangen av 2021, målt etter tildelt støtte.

Figur 3.12

Prosjekter 2021 fordelt etter størrelse på tilsagn

Figur 3.12: Figuren viser fordelingen av vedtatte prosjekter i 2021 etter størrelsen på det enkelte tilsagn

Figur 3.13

Prosjektenes bidrag til målindikatorene i 2021 fordelt etter kontraktsfestet sluttdato

Figur 3.13: Figuren viser kontraktsfestet sluttår for prosjekter tildelt støtte i 2021, fordelt etter prosjektenes bidrag til de to målindikatorene, utslippsresultat og innovasjonsresultat

*) Kilotonn CO2-ekvivalenter

Figur 3.14

Energiresultat fordelt på prosjektkategori 2021

Figur 3.14: Figuren viser fordelingen av forventede energiresultater (GWh) fra prosjeker tildelt støtte i 2021 fordelt på prosjektkategori.

Figur 3.15

Status prosjektportefølje 2017-2020

Figur 3.15: Figuren viser andel sluttrapporterte, aktive og kansellerte prosjekter vedtatt i perioden 2017-2020 ved utgangen av 2021, målt i antall prosjekter. I tillegg vises hvor stor del av de aktive prosjektene der utbetaling er påbegynt.

Figur 3.16

Status prosjektportefølje 2017-2020, målt etter kontraktsfestet støtte

Figur 3.16: Figuren viser sluttrapporterte, aktive og kansellerte prosjekter vedtatt i perioden 2017-2020 ved utgangen av 2021, målt etter tildelt støtte. I tillegg vises hvor stor del av de aktive prosjektene der utbetaling er påbegynt.

Figur 3.20

Batteriinstallasjoner på skip

Figur 3.20: Figuren viser utvikling i skip med batteriinstallasjoner fordelt på skip i drift og skip under bygging.

Kilde: DNV GL, Alternative fuels Insight

Figur 3.21

Type batteriinstallasjoner

Figur 3.21: Figuren viser fordelingen av type batteriinnstallasjoner i skip

Kilde: DNV GL, Alternative fuels Insight

Figur 3.24

Anslag for flytende havvind (GW) 2025-2050 fordelt på region

Figur 3.24: Figuren viser Themas anslag for flytende havvind (GW) i perioden 2025-2050 fordelt på region.

Kilde: Thema (2020)

Figur 3.25

Anslag for relativ fordeling av flytende havvind 2025-2050

Figur 3.25: Figuren viser Themas anslag for relativ fordeling av flytende havvind i verden i perioden 2025-2050.

Kilde: Thema (2020)

Figur 3.26

Anslag på kostnader (LCOE) for ny kraftproduksjon i Norge

Figur 3.26: Figuren viser anslag på kostnader (LCOE) i øre/kWh for ny kraftproduksjon i Norge i 2021 og 2030.

Kilde: Kilde: NVE 2021: https://www.nve.no/energi/analyser-og-statistikk/kostnader-for-kraftproduksjon/

*) Kullpris = 10 øre/kWh, CO2-kvote = 700 kr/tonn)

**) Gasspris (NBP)  =  20 øre/kWh, CO2-kvote = 700 kr/tonn)

Antall hurtig- og lynladepunkter per fylke

Figur 3.H3: Kartet viser oversikt over utbygde hurtig- og lynladepunkter per fylke (Chademo- og CCS-punkter, og Tesla-punkter over 135 kW) per 31.12.2021 samt antall hurtig- og lynladepunkter støttet av Enova i perioden 2015-2021

Kilde: Nobil og Enova

Fylkesvis fordeling av prosjekter og kontraktsfestet støtte

Enova støttet i 2021 over 5500 prosjekter med til sammen 4,4 mrd. kroner ¹.
En oversikt over, og mer informasjon om disse prosjektene finnes på www.enova.no.

1) Enovatilskuddet er ikke inkludert i oversikten.

Figur 3.18

Tunge elektriske kjøretøy og anleggsmaskiner med støtte fra Enova

Figur 3.18: Figuren viser antall kjøretøy og anleggsmaskiner støttet av Enova i perioden 2017-2021. Enova har i samme periode gitt tilsagn om støtte til anskaffelse av mer enn 20.000 elvarebiler

*Andre kjøretøy og maskiner som feiebil, shuttlebuss og sprøyteroboter

Figur 3.19

Elektrifisering av landtransport i Norge

Figur 3.19: Figuren viser markedsandel av nyregistreringer i Norge i 2021. For lastebiler,  varebiler og personbiler er andel målt ut fra totalt registrerte kjøretøy i 2021. For anleggsmaskiner er andelen basert på antall støttede kjøretøy.

Figur 3.22

Kraftetterspørsel i NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse (2020)

Figur 3.22: Figuren viser forventet kraftetterspørsel i årene 2020 til 2040 fordelt på forbruk.

Kilde: THEMA

Figur 3.23

Utvikling i total kraftetterspørsel 2020-2050

Figur 3.23: Figuren viser utvikling i total kraftetterspørsel i årene 2020-2050 i henhold til ulike kraftmarkedsanalyser.

Kilde: THEMA