Figurer leveranse B

Figur 3.7

Utvikling i utslippsresultater 2021-2024

Figur 3.7: Figuren viser forventede utslippsresultater (ktonn CO2-ekv.) i prosjekter som er tildelt støtte fra Klima- og energifondet i 2021. Resultatene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.

Figur 3.12

Prosjekter 2021 fordelt etter størrelse på tilsagn

Figur 3.12: Figuren viser fordelingen av vedtatte prosjekter i 2021 etter størrelsen på det enkelte tilsagn

Figur 3.13

Prosjektenes bidrag til målindikatorene i 2021 fordelt etter kontraktsfestet sluttdato

Figur 3.13: Figuren viser kontraktsfestet sluttår for prosjekter tildelt støtte i 2021, fordelt etter prosjektenes bidrag til de to målindikatorene, utslippsresultat og innovasjonsresultat

*) Kilotonn CO2-ekvivalenter

Figur 3.14

Energiresultat fordelt på prosjektkategori 2021

Figur 3.14: Figuren viser fordelingen av forventede energiresultater (GWh) fra prosjeker tildelt støtte i 2021 fordelt på prosjektkategori.