Figur 3.7

Utvikling i utslippsresultater 2021-2024

Figur 3.7: Figuren viser forventede utslippsresultater (ktonn CO2-ekv.) i prosjekter som er tildelt støtte fra Klima- og energifondet i 2021. Resultatene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.