Figur 3.5b

Disponering av Klima- og energifondets midler 2021

Figur 3.5b: Figuren viser en sammenstilling av Klima- og energifondets disponeringer av finansiell ramme i 2021. I forpliktelser ligger ikke prosjekter som er vedtatt og kansellert i 2021.