Figur 3.4

Antall tiltak behandlet i Enovatilskuddet per saksbehandlerårsverk

Figur 3.4: Figuren viser gjennomsnittlig antall tiltak behandlet per årsverk benyttet til behandling av disse søknadene sett mot gjennomsnittlig utbetalt beløp per tiltak i perioden 2015–2021.