Figur 3.26

Anslag på kostnader (LCOE) for ny kraftproduksjon i Norge

Figur 3.26: Figuren viser anslag på kostnader (LCOE) i øre/kWh for ny kraftproduksjon i Norge i 2021 og 2030.

Kilde: Kilde: NVE 2021: https://www.nve.no/energi/analyser-og-statistikk/kostnader-for-kraftproduksjon/

*) Kullpris = 10 øre/kWh, CO2-kvote = 700 kr/tonn)

**) Gasspris (NBP)  =  20 øre/kWh, CO2-kvote = 700 kr/tonn)