Figur 3.22

Kraftetterspørsel i NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse (2020)

Figur 3.22: Figuren viser forventet kraftetterspørsel i årene 2020 til 2040 fordelt på forbruk.

Kilde: THEMA