Figur 3.16

Status prosjektportefølje 2017-2020, målt etter kontraktsfestet støtte

Figur 3.16: Figuren viser sluttrapporterte, aktive og kansellerte prosjekter vedtatt i perioden 2017-2020 ved utgangen av 2021, målt etter tildelt støtte. I tillegg vises hvor stor del av de aktive prosjektene der utbetaling er påbegynt.