Figurer leveranse C

Figur 3.1

Utvikling i kostnader til administrasjonshonorar og øvrige avtalefestede aktiviteter sett mot utvikling konsumprisindeks

Figur 3.1: Figuren viser utvikling i kostnader til administrasjon og øvrige avtalefestede aktiviteter sett mot utvikling i konsumprisindeks i perioden 2015–2021. (2015 = 100).

Figur 3.2

Utvikling i kostnader til administrasjonshonorar og øvrige avtalefestede aktiviteter per søknad mottatt

Figur 3.2: Figuren viser utvikling i gjennomsnittlige kostnader til administrasjon og øvrige avtalefestede aktiviteter per søknad mottatt i perioden 2015–2021. Figuren viser også antall søknader mottatt i samme periode. Enovatilskuddet er ikke inkludert i tallene.

Figur 3.3

Andel kostnader administrasjonshonorar og øvrige avtalefestede aktiviteter av totalt disponerte midler i Klima- og energifondet

Figur 3.3: Figuren viser andel kostnader til administrasjonshonorar og øvrige avtalefestede aktiviteter av totalt disponerte midler fra Klima- og energifondet 2015–2021.

Figur 3.4

Antall tiltak behandlet i Enovatilskuddet per saksbehandlerårsverk

Figur 3.4: Figuren viser gjennomsnittlig antall tiltak behandlet per årsverk benyttet til behandling av disse søknadene sett mot gjennomsnittlig utbetalt beløp per tiltak i perioden 2015–2021.

Figur 3.20

Batteriinstallasjoner på skip

Figur 3.20: Figuren viser utvikling i skip med batteriinstallasjoner fordelt på skip i drift og skip under bygging.

Kilde: DNV GL, Alternative fuels Insight

Figur 3.21

Type batteriinstallasjoner

Figur 3.21: Figuren viser fordelingen av type batteriinnstallasjoner i skip

Kilde: DNV GL, Alternative fuels Insight

Figur 3.24

Anslag for flytende havvind (GW) 2025-2050 fordelt på region

Figur 3.24: Figuren viser Themas anslag for flytende havvind (GW) i perioden 2025-2050 fordelt på region.

Kilde: Thema (2020)

Figur 3.25

Anslag for relativ fordeling av flytende havvind 2025-2050

Figur 3.25: Figuren viser Themas anslag for relativ fordeling av flytende havvind i verden i perioden 2025-2050.

Kilde: Thema (2020)

Figur 3.18

Tunge elektriske kjøretøy og anleggsmaskiner med støtte fra Enova

Figur 3.18: Figuren viser antall kjøretøy og anleggsmaskiner støttet av Enova i perioden 2017-2021. Enova har i samme periode gitt tilsagn om støtte til anskaffelse av mer enn 20.000 elvarebiler

*Andre kjøretøy og maskiner som feiebil, shuttlebuss og sprøyteroboter

Figur 3.19

Elektrifisering av landtransport i Norge

Figur 3.19: Figuren viser markedsandel av nyregistreringer i Norge i 2021. For lastebiler,  varebiler og personbiler er andel målt ut fra totalt registrerte kjøretøy i 2021. For anleggsmaskiner er andelen basert på antall støttede kjøretøy.

Figur 3.22

Kraftetterspørsel i NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse (2020)

Figur 3.22: Figuren viser forventet kraftetterspørsel i årene 2020 til 2040 fordelt på forbruk.

Kilde: THEMA

Figur 3.23

Utvikling i total kraftetterspørsel 2020-2050

Figur 3.23: Figuren viser utvikling i total kraftetterspørsel i årene 2020-2050 i henhold til ulike kraftmarkedsanalyser.

Kilde: THEMA