Del III | Resultater, aktiviteter og framtidsutsikter

B.1

Formål og delmål

Gjennom markedsendring skal Enova bidra til å redusere klimagassutslipp og teknologiutvikling og innovasjon i retning av lavutslippssamfunnet.

Formål

Enovas formål er å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Enovas aktivitet skal rettes mot senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon, med sikte på å oppnå varige markedsendringer slik at løsninger tilpasset lavutslippssamfunnet på sikt blir foretrukket uten støtte.

Klimaloven stadfester Norges klimamål for 2030 og 2050. Loven utgjør rammene for norsk klimapolitikk, med mål om at utslippene i 2050 reduseres med 90-95 prosent fra utslippsnivået i referanseåret 1990. For 2030 er målet å redusere utslippene av klimagasser med 50 til 55 prosent.

Omstillingen til lavutslippssamfunnet går ikke raskt nok med å bruke generelle virkemidler for FoU og innovasjon, lover og reguleringer, skatter og avgifter. Derfor er Enova satt opp som et virkemiddel for at det skal gå raskere fra FoU til en løsning kan introduseres i markedet og ikke minst at vi raskere når et volum som gir konkurransekraft. Rollen til Enova er å løse opp i markedssvikt og barrierer i denne fasen, som vi kaller senfase teknologiutvikling og tidligfase markedsutvikling.

Utvikling av nye teknologier og markeder er sentralt ved omstilling til et lavutslippssamfunn. På mange områder er Norge allerede langt framme. Støtte til å utvikle og ta i bruk nullutslippsløsninger i Norge vil bidra til at løsninger som kutter utslipp blir billigere og tas i bruk globalt.

De store og helt nødvendige utslippskuttene fram mot 2030 og 2050 kommer først når markedsendringen har skjedd og løsningene som trengs er lønnsomme, enten de blir det av seg selv eller i kombinasjon med skatter og avgifter eller lover og reguleringer.

Under Enovas formål er det to delmål.

Delmål 1: Bidra til reduserte ikke-kvotepliktige klimagassutslipp mot 2030

Det er gjennom å få til markedsendring Enova bidrar mest til å redusere ikke-kvotepliktige utslipp mot 2030, fordi det er da løsninger kan introduseres i stor skala. I tillegg vil bidrar Enova til utslippsreduksjoner gjennom å realisere prosjekter, der prosjektene får reduserte klimagassutslipp.

Transportsektoren står for nærmere en tredel av norske ikke-kvotepliktige klimagassutslipp. Sektoren blir derfor spesielt viktig for Enova i arbeidet med delmål 1.

Delmål 2: Bidra til teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050

For å komme til lavutslippssamfunnet må vi få til en utvikling på de store og krevende omstillingsprosesser som tar lang tid og krever teknologiutvikling og innovasjon. Dette er eksempelvis prosessindustri, CCS, sirkulære prosesser, samt bruk av hydrogen som energibærer i transport- og industrisektoren. Utviklingen må starte nå, slik at kostnadsreduksjoner og læringseffekter gjør teknologiene konkurransedyktig i lavutslippssamfunnet.

Enova skal prioritere innsatsen der mulighetene for å påvirke utviklingen er størst, og med teknologier og løsninger som er tilpasset lavutslippssamfunnet. I virkemiddelutformingen legger Enova til rette for global spredning og utslippsreduksjoner også utenfor Norge. Gjennom rådgivning og finansiell støtte reduserer vi aktørenes risiko og øker takten på teknologiutviklingen mot et mer klimavennlig og konkurransedyktig næringsliv og samfunn.

Denne aktiviteten bidrar i liten grad til utslippsreduksjoner på kort sikt, men er imidlertid helt avgjørende for å skape et lavutslippssamfunn.

Delmålene spiller sammen

De skjerpede nasjonale klimamålene mot 2030 er en klar beskjed Enova. Det haster med å realisere betydelige utslippsreduksjoner i alle sektorer for at vi skal kunne oppfylle våre nasjonale klimamål og våre internasjonale utslippsforpliktelser. Å bidra til å stimulere utbredelsen av teknologier og løsninger som er ferdig utviklet rent teknologisk, men som ennå er markedsmessig umodne, er en sentral oppgave for Enova. Lykkes vi med dette, vil det være viktige bidrag til 2030-målene.

Samtidig vet vi at målet om et framtidig lavutslippssamfunn også krever utvikling av teknologiske løsninger som per i dag ikke er klare for markedet. Det er derfor viktig at vi i tillegg holder fast i den tålmodigheten og risikoviljen som kreves i det langsiktige teknologiløpet mot 2050. Dette er teknologiutvikling som kanskje ikke medfører kortsiktige utslippsreduksjoner, men som bidrar til langsiktig robusthet i et norsk lavutslippssamfunn. Mange av disse løsningene kan ha et globalt potensial, og samtidig bidra til å ruste norsk industri og næringsliv for framtidens krav.