Alle tabeller

Tabell 3.1

Klima- og energifondets disponeringer

Sektor/aktivitet2021
MNOK
Industri 1 684
Transport 2 091
Energisystemet 402
Tjenesteyting og sluttbruk 375
Internasjonalt 2
Rådgiving og kommunikasjon 22
Eksterne analyser og utviklingstiltak 37
Administrasjonshonorar 195
Totalt 4 808

Tabell 3.1: Tabellen viser midler disponert fra Klima- og energifondet i 2021 fordelt per sektor samt øvrige avtalefestede aktiviteter og administrasjonshonorar. Tallene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter per 2021.

Tabell 3.8

Innovasjonsresultater

Sektor2021
MNOK
Industri2 664
Transport178
Energisystemet385
Tjenesteyting og sluttbruk335
Totalt3 561

Tabell 3.8: Tabellen viser forventet utløst innovasjonskapital (MNOK) i prosjekter tildelt støtte i 2021, fordelt per sektor. Resultatene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter per 2021.

Tabell 3.9

Utvikling i innovasjonsresultater 2021

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
MNOKMNOKMNOK
Industri2 6642 6642 664
Transport178178178
Energisystemet385385385
Tjenesteyting og sluttbruk335335335
Totalt3 5613 5613 561

Tabell 3.9: Tabellen viser utvikling i forventet utløst innovasjonskapital (MNOK) målt fra resultat på vedtakstidspunkt, korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.

Tabell 3.10

Prosjekter innen senfase teknologiutvikling

20212021
SektorProgram
Antall prosjekter støttetKontraktsfestet støtte
STKMNOK
Industri221 487
Pilotering av ny energi- og klimateknologi10307
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi7414
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi322
IPCEI Hydrogen2743
Transport 5138
Pilotering av ny energi- og klimateknologi344
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi294
Energisystemet 45233
Pilotering av ny energi- og klimateknologi7164
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi529
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi220
Konseptutredning bygg og områder3120
Tjenesteyting og sluttbruk29196
Pilotering av ny energi- og klimateknologi1092
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi117
Innovative løsninger i Energitjenestemarkedet for bygg43
Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder875
Grønne forretningsmodeller og tjenester32
Kommersiell utprøving38
Totalt1012 054

Tabell 3.10: Tabellen viser antall prosjekter og kontraktsfestet støtte (MNOK) innen senfase teknologiutvikling i 2021, fordelt per sektor og program. Tallene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.

Tabell 3.11

Aktivitetsoversikt Klima- og energifondet 2021

SektorAntall søknaderAntall prosjekter støttetKontraktsfestet støtte
STKSTKMNOK
Industri3712401 684
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi8322
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi117414
IPCEI Hydrogen32743
Klima- og energisatsinger i industrien321218197
Pilotering av ny energi- og klimateknologi2810307
Transport5 1824 9492 091
Batteri i fartøy11587540
Elektrifisering av sjøtransport6532322
Energitiltak i landtransport255190321
Forprosjekt: Hydrogen til maritim transport291514
Forprosjektstøtte til infrastruktur for strøm til havneopphold og lading15155
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi25294
Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester1512208
Installasjon av lavspent landstrømsystemer i eksisterende fartøy483616
Investeringsstøtte til infrastruktur for strøm for havneopphold og lading181498
Nullutslippsfond Elvarebil4 0774 062260
Nullutslippsfond lader til Elvarebil4174163
Områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil0215
Pilotering av ny energi- og klimateknologi3344
Produksjon av biogass og biodrivstoff415
Tunge kjøretøy9662146
Energisystemet252212402
Fjernvarme og fjernkjøling3011117
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi2220
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi7529
Konseptutredning bygg og områder523120
Pilotering av ny energi- og klimateknologi107164
Varmesentraler15115652
Tjenesteyting og sluttbruk7 8427 265375
Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg2703638
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi2117
Grønne forretningsmodeller og tjenester632
Helhetlig kartlegging av bygg646915
Innovative løsninger i Energitjenestemarkedet for bygg743
Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder11875
Kommersiell utprøving438
Pilotering av ny energi- og klimateknologi351092
Enovatilskuddet7 4437 131127
Internasjonalt432
IEA Hovedprosjekt122
Prosjektetableringsstøtte til EUs Innovasjonsfond310,3
Totalt13 65112 669 4 553

Tabell 3.11: Tabellen viser en oversikt over antall søknader mottatt og antall prosjekter vedtatt støttet 1, samt midler tildelt innenfor Enovas programmer i 2021. Tabellen viser kun støtte på søkbare programmer, og ikke disponeringer for øvrige avtalefestede aktiviteter på Klima- og energifondet.
1 Antall prosjekter vedtatt støttet er korrigert for kanselleringer. For 2021-porteføljen gjelder dette 72 prosjekt.

Tabell 3.15

Klima- og energifondets disponeringer 2017-2020

Sektor/aktivitet2017201820192020Totalt
MNOKMNOKMNOKMNOKMNOK
Industri 375 393 1 026 633 2 427
Transport 875 613 851 1 497 3 836
Energisystemet 190 157 2 855 362 3 564
Bygg og eiendom 384 372 285 286 1 326
Bolig og forbruker 165 275 334 158 931
Internasjonalt 2 4 1 3 10
Rådgiving og kommunikasjon 53 44 47 34 178
Eksterne analyser og utviklingstiltak 38 19 27 51 136
Administrasjonshonorar 157 155 159 187 657
Totalt 2 238 2 031 5 585 3 212 13 065

Tabell 3.15: Tabellen viser midler disponert fra Klima- og energifondet i perioden 2017–2020 fordelt per sektor samt øvrige avtalefestede aktiviteter og administrasjonshonorar. Tallene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter per 2021.

Tabell 3.17

Utvikling i innovasjonsresultater 2017-2020

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
MNOKMNOKMNOK
Industri3 4043 3183 296
Transport2 4342 1992 157
Energisystemet3 5593 5483 559
Bygg og eiendom844804944
Bolig og forbruker---
Totalt10 2409 8699 957

Tabell 3.17: Tabellen viser utvikling i forventet utløst innovasjonskapital (MNOK) målt fra resultat på vedtakstidspunkt, korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter per utgangen av 2021.

Tabell 3.18

Utvikling i energiresultater 2017-2020

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
GWhGWhGWh
Industri2 0841 9361 857
Transport2 9432 3722 205
Energisystemet1 3191 2951 312
Bygg og eiendom590508492
Bolig og forbruker292292292
Totalt7 2286 4036 159

Tabell 3.18: Tabellen viser utvikling i forventet energiresultat (GWh) målt fra resultat på vedtakstidspunkt, korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter per utgangen av 2021.