Alle figurer

Figur 3.5a

Finansiell ramme Klima- og energifondet 2021

Figur 3.5a: Figuren viser en sammenstilling av Klima- og energifondets ulike inntektskilder i 2021 som til sammen utgjør den finansielle rammen for fondet. I kansellerte prosjekter ligger ikke prosjekter som er vedtatt og kansellert i 2021.

Figur 3.6

Disponeringer og disponible midler i Klima- og energifondet 2021-2024

Figur 3.6: Figuren viser oversikt over disponerte midler fra Klima- og energifondet i 2021 samt forventet utvikling (akkumulert) i disponible midler i Klima- og energifondet i perioden 2021-2024.
1 Midler frigjort fra kansellerte prosjekter vedtatt i tidligere avtaleperioder.

Figur 3.8

Utvikling i innovasjonsresultater 2021-2024

Figur 3.8: Figuren viser forventet utløst innovasjonskapital (MNOK) i prosjekter innen senfase teknologiutvikling som er tildelt støtte fra Klima- og energifondet i 2021. Resultatene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.

Figur 3.9

Antall tilskudd innenfor Enovatilskuddet, fordelt på tiltak

Figur 3.9: Figuren viser antall tilskudd innenfor Enovatilskuddet i 2021, fordelt på tiltak.

Figur 3.10

Status prosjektporteføljen, målt i antall prosjekter

Figur 3.10: Figuren viser andel sluttrapporterte, aktive og kansellerte prosjekter ved utgangen av 2021, målt i antall prosjekter. I tillegg vises hvor stor del av de aktive prosjektene der utbetaling er påbegynt.

Figur 3.11

Status prosjektporteføljen, målt etter kontraktsfestet støtte

Figur 3.11: Figuren viser sluttrapporterte, aktive og kansellerte prosjekter ved utgangen av 2021, målt etter tildelt støtte.

Figur 3.15

Status prosjektportefølje 2017-2020

Figur 3.15: Figuren viser andel sluttrapporterte, aktive og kansellerte prosjekter vedtatt i perioden 2017-2020 ved utgangen av 2021, målt i antall prosjekter. I tillegg vises hvor stor del av de aktive prosjektene der utbetaling er påbegynt.

Figur 3.16

Status prosjektportefølje 2017-2020, målt etter kontraktsfestet støtte

Figur 3.16: Figuren viser sluttrapporterte, aktive og kansellerte prosjekter vedtatt i perioden 2017-2020 ved utgangen av 2021, målt etter tildelt støtte. I tillegg vises hvor stor del av de aktive prosjektene der utbetaling er påbegynt.